Spring til indhold

Artikel: Kære skoleleder...

STAula.jpg
Af Mette Folmer

Kære skoleleder: Spild ikke pengene når du renoverer eller nybygger.  

Anlægsloftet væk og kommunerne sætter fuld fart på renoveringer af skolebyggeri. Det er godt. Men der er en risiko for, at skolerne spilder pengene, hvis det går så hurtigt, at de blot udskifter gamle rammer med nye tilsvarende. Skolens rammer er en fysisk manifestation af skolens pædagogiske idéer, og det kræver både brugerinddragelse og pædagogiske visioner at etablere fysiske rammer som rent faktisk fungerer.

 

De fleste skoleledere oplever sjældent at renovere eller bygge nyt mere end én gang i deres arbejdsliv. Når de står over for et byggeprojekt, er det ofte uden erfaringer fra andre projekter. Det kan være svært at skabe overblik over et forløb, man som skoleleder reelt set ikke har forudsætninger for at kende. De færreste skoleledelser har en baggrund som arkitekt eller erfaring ud i større indretningsprocesser. Derfor er der også ofte behov for inspiration og vejledning, når pædagogiske ambitioner skal oversættes til konkrete ønsker for indretning. Skoleledelserne er vant til at inddrage elever og medarbejdere, men mangler indimellem også redskaber til, hvordan de med fordel kan inddrages, når det gælder lige præcist indretningsprocesser koblet på pædagogiske intentioner.

Det har stor betydning for, om vi får skabt mest muligt værdi for de skattekroner vi investerer. Det er nødvendigt at stoppe op og tænke den nye bygning eller renoveringen ind i den pædagogiske sammenhæng hvor den skal fungere. Det gøres ved at inddrage brugerne (lærere og elever) og samtidig have blik for skolens pædagogiske visioner. Hvis de overvejelser går tabt i skyndingen, så er det i værste fald spild af penge at modernisere eller bygge nyt. Nye vinduer eller LED armaturer til ser godt ud, men de forbedrer ikke nødvendigvis kvaliteten af undervisningsmiljøet. Det er vigtigt at skabe helhedsorienterede og bæredygtige løsninger, der sikrer balance imellem systemer og brugerne af dem.

Omvendt, så kan skolen også bruge byggeprocessen som springbræt til forbedrende ændringer i skolens pædagogisk praksis. Der skal være balanceret fokus på modernisering af de fysiske rammer og moderniseringen af den pædagogiske praksis. Det er to forskellige men tæt forbundne processer.

Uanset hvad, så er en byggeproces en oplagt mulighed for sammen med personale og elever at sætte gang i forandringsproces med fokus på at skabe læringsrum, der faciliterer ønskede undervisningssituationer.

Det er helt afgørende at sikre, at en forestående renovering eller byggeproces understøtter det skolen pædagogisk har fokus på og de forskellige undervisningssituationer, som skolen skal rumme. Skal der være bedre rammer for projektarbejde, variation og bevægelse, bedre brug af udearealer eller styrket fællesskab på tværs? Dét skolen vil pædagogisk kan og skal de fysiske rammer gerne understøtte.

I en renoveringssituation kan det være relevant at overveje om ’vinduet bare skal skiftes ud’ eller om der skal sættes en dør i i stedet, så udearealerne kan tænkes mere aktivt ind den daglige undervisning? Eller om gymnastiksalens omklædning og bad i forbindelse med renovering skal gentænkes som et læringsrum med plads til plancher eller en tavle at skrive på? Fremfor at tænke i renovering af det enkelte klasselokale kan man også overveje om to klasselokaler skal lægges sammen og skabe plads til et makerspace eller lignende. Skal borde og stole skiftes ud på hele årgangen eller giver bedre mening med formidlingstrapper og ekstra akustisk bearbejdning af rummets overflader?

Det handler om at etablere det bedst mulige undervisningsmiljø ved at koble den pædagogiske vision til udformningen af de fysiske rammer. Det kræver tid, omtanke og inddragelse.

Så kære skoleleder, hvis du skal bygge eller renovere, så;

- brug tid på at italesætte den pædagogiske vision

Det er dit vigtigste redskab til at prioritere mulige løsninger og valg med. Så stå fast på at få tid til at reflektere over sammen med dit personale og elever, hvordan en spændende og varierer skoledag ser ud i på jeres skole. Hvilke læringssituationer ønsker I at skabe og fremme. Brug det ideelle fremtidsbillede som pejlemærke for jeres udvikling. Den pædagogiske vision er den der hjælper jer med både at vælge og at prioritere de designløsninger I ønsker at bruge penge på.

- brug tid på at teste og kvalificere

Indtænk i processen hvordan og hvornår I kvalificerer jeres problemforståelse og tilhørende løsninger. Kvalificering kan bestå af ideforbedrende workshops med en udvidet lærergruppe, det kan være sparring med eksperter, det kan være indspark fra elever og at man tester ideer i lille skala før, det bygges endeligt.

- brug tid på at inddrage personale og elever

Overvej hvem der skal inddrages og hvordan. Måske er der nogen der kommer med ideer andre der kvalificer. Det er en god ide at lave projektarbejde, hvor eleverne får mulighed for at præsentere deres forestillinger om den gode skole. Inddragelse er væsentlig fordi det kvalificerer den pædagogiske vision og skaber det ejerskab der skal til for at lykkes med en god ibrugtagning af skolens fysiske rammer og pædagogiske tiltag.

- brug tid på at forsætte det pædagogiske arbejde efter arkitekten har forladt byggepladsen

Det er en god ide at planlægge, hvordan de nye rammer skal tages i brug. Reflekter over hvilken viden der er nødvendig for at kunne bruge de nye rammer. Beslut hvad der skal til for at I mener ibrugtagningen af rummene er en succes. Lav løbende evalueringer og justeringer. Det er nu forandringsprocessen for alvor begynder, og værdien af renoveringen skal stå sin prøve. Vær opmærksom på at det er svært for nogen og let for andre.

…ellers risikerer du at spilde både tid og penge.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er et statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. DCUM har fokus på den generelle, nationale status for undervisningsmiljø og børnemiljø, og yder rådgivning og vejledning til elever, studerende og fagprofessionelle, samt uddannelsessteder, dagtilbud og myndigheder i spørgsmål om undervisningsmiljø og børnemiljø. Centret fungerer som bindeled imellem forskning og praksis. DCUM omsætter viden til handlingsorienteret praksis, der styrker børns, elevers og studerendes trivsel og læring. DCUM arbejder med de psykiske, fysiske og æstetiske aspekter af såvel børnemiljø som undervisningsmiljø.

Står du overfor et kommende projekt på jeres skole? Kontakt DCUM og hør hvordan vi kan hjælpe jer 

læs mere