Spring til indhold

Undervisningsmateriale: Gode toiletforhold - en gang for alle!

header image
billede
DCUM #3 Jammerbugt low (4 of 56).jpg

50 % af danske folkeskoleelever holder sig i løbet af skoledagen. Blandt andet fordi de ikke har lyst til eller ikke føler, at de kan bruge skolens toiletter. Denne problematik kan have alvorlige konsekvenser for elevernes læring, trivsel og helbred. Ved at fokusere på  psykologiske forhold ved at gå på toilettet og samtidig øge elevernes bevidsthed og ansvarsfølelse kan man skabe gode toiletforhold - en gang for alle!  

Langt de fleste skoler oplever problemer med skoletoiletterne. Ofte at toiletterne er ulækre og beskidte, og at eleverne af forskellige årsager ikke bruger toiletterne, eller føler sig skidt tilpas ved at bruge dem. Når en elev holder sig en hel dag, kan det give en generel følelse af utilpashed og ubehag samt symptomer som hovedpine og mavepine og kan i værste fald føre til forstoppelse og ufrivillig vandladning. Dette påvirker både elevernes trivsel og læring, da det er svært at koncentrere sig en hel dag, når man ikke kommer på toilettet.

Skoletoiletter har gennem flere år være udskældte og genstand for mange diskussioner. Umiddelbart skulle man tro at problemet kunne løses ved ’bare’ at renovere skoletoiletterne eller sætte ekstra rengøring på. Desværre viser det sig, at dette ikke er nok, da elevernes oplevelse af at bruge toiletterne også knytter an til f.eks. oplevelsen af privathed og frygten for at gå glip af noget. Problemer med toiletforhold kan være svære at se, da det opleves som noget meget personligt for eleverne. Det kan derfor være svært for grundskolerne at vide, hvordan problemer med toiletforhold skal håndteres.

 

Viden om skoletoiletter

Hos DCUM har vi indsamlet en masse viden på området, helt tilbage fra 2009 hvor vi i samarbejde med Børnerådet lavede en stor undersøgelse om skoletoiletter, frem til 2017 hvor vi lavede en undersøgelse på udvalgte skoler i Randers Kommune, og 2019 hvor vi lavede en lignende undersøgelse  i Aarhus Kommune. VI indsamler fortsat i viden og udarbejder undervisningsmaterialer omkring hvordan man bedst muligt kan sikre gode toiletforhold på skolerne. Gennem DCUMs egne undersøgelser har vi fundet, at problemerne i vidt omfang kan og bør tackles på klasse- og skoleniveau.

 

Et tilbagevendende problem

Når man dykker ned i de nationale trivselsmålinger, er toiletforhold på skolerne et tilbagevendende problem. Trivselsmålingen fra 2018 viser stort set de samme tal som undersøgelsen fra Børnerådet fra 2009; at tæt på halvdelen (49 pct.) af eleverne på tværs af årgange oplever at skolens toiletter ikke er rene og pæne.

Over halvdelen af alle skoleelever svarende til ca. 350.000 danske børn, oplever på daglig basis at helt basale forhold som skoletoiletter ikke er i orden. Det er tankevækkende at danske skoletoiletter ikke har ændret sig nævneværdigt over en periode på 10 år, især fordi forskning peger på at uhygiejniske toiletter har store sundhedsmæssige konsekvenser for eleverne blandt andet i form af inkontinens der følger dem langt op i voksenlivet. Der er altså meget der peger på at toiletforhold på skolerne er et omfattende problem, der er vanskeligt at håndtere. Det understøttes af DCUMs undersøgelser på området.

 

God toiletkultur og elevansvar

DCUM har i samarbejde med skoler i Randers kommune og skoler i Aarhus kommune lavet 2 praksisnære undersøgelser med konkrete tiltag omkring skoletoiletterne. Her satte DCUM, i samarbejde med hver enkelt skole, fokus på nogle områder, for at se hvilke tiltag der har en afgørende effekt for elevernes trivsel i forbindelse med toiletbesøg. Det viser sig at særligt to fokusområder har betydning. et drejer sig om nogle psykologiske forhold omkring toiletkultur og  elevansvar.

Efter implementeringen af indsatserne på hver skole, blev eleverne spurgt igen, og her svarede under 10% at de sjældent eller aldrig oplevede rene toiletter.

 

Skoleeleverne siger...

 

Mere end 50% synes at skoletoiletterne altid eller ofte er ulækre

  • mere end 40% oplever at toiletterne aldrig eller kun sjældent er rene
  • næste 2/3 af eleverne oplever at der altid eller ofte lugter dårligt på toiletterne

Fra DCUM/Børnerådets sprøgeskemaundersøgelse 2009

SMpige_cirkel.jpg

Undervisningsmateriale 

Der er meget af lære fra disse undersøgelser, og derfor har vi brugt denne viden til at lave undervisningsmaterialer, for at gøre det nemt og overskueligt at sætte fokus på de ting der kan gøre en positiv forskel for elevernes oplevelse af at gå på toilettet.

Fra projekterne i Randers og Aarhus viste resultaterne at det er afgørende at skabe en god toiletkultur i klasserne. Dette inkluderer åbenhed og nedbrydning af tabuer om, at det er okay at gå på toilet midt i en leg, eller at man ikke skal forstyrre andre når de er på toilet, som kan bidrage til, at hver enkelt klasse i fællesskab kan afhjælpe de problematikker, som gør at mange af eleverne ofte holder sig. Derudover viste det sig, at det at skabe en øget opmærksomhed om elevernes ansvar for toiletternes tilstand, har en positiv effekt på om eleverne holder sig i løbet af skoledagen og føler at det er rart at gå på toilet. 

Vi mener at trivsel på skoletoiletterne er en overset post i indsatsområderne, en post som har store konsekvenser for børnenes trivsel og læring. Men problematikken er ikke umulig at afhjælpe, hvis man har de rette værktøjer.

 

Vi har samlet al viden fra tidligere indsatser og nationale forskningsresultater, og skabt undervisningsmaterialer som du gratis kan hente her 

Arbejd med psykologiske forhold

Formålet er at skabe dialog om disse og andre barrierer og tabuer, så eleverne kan få italesat overfor hinanden, hvad de oplever der er på spil.

Fokus på at begrænse utryghed ved toiletbesøg, f.eks. tabuer, blufærdighed og manglende accept af, at der skal være tid til toiletbesøg.

 

0-3. klasse  Introduktion

0-3. klasse  Lektion 1-5

 

4-6. klasse  Introduktion

4-6. klasse  Lektion 1-5

 

7-9. klasse  Introduktion

7-9. klasse  Lektion 1-5

Arbejd med elevansvar

Formålet er at skabe større ansvar omkring det at rydde op efter sig selv, samt at øge elevernes bevidsthed om, hvordan de bruger toiletterne.

Fokus på at øge elevernes bevidsthed om, hvordan tilstanden er på toiletterne, samt øge deres ansvarsfølelse overfor toiletternes tilstand.

 

0-3. klasse  Introduktion

0-3. klasse  Lektion 1-5

 

4-6. klasse  Introduktion

4-6. klasse  Lektion 1-5

 

7-9. klasse  Introduktion

7-9. klasse  Lektion 1-5