Spring til indhold

UMV Sådan! til Grundskolen

header image
billede
SMPige_Ipad.jpg

UMV Sådan! er et værktøj til vurdering af undervisningsmiljøet på jeres skole. Med følger et værktøj til udarbejdelse af en handlingsplan for, hvordan det kan forbedres.

UMV Sådan! dokumenterer samtidig, at I har lavet jeres lovpligtige undervisningsmiljøvurdering som kan offentliggøres.

UMV Sådan! består af to dele: en introduktion til hvordan I bruger værktøjet, og et skema I kan udfylde og hermed dokumentere jeres fremgangsmåde og resultater.

UMV Sådan! sikrer, at I kommer omkring de obligatoriske fire faser i en undervisningsmiljøvurderingen. Disse kan ses længere ned på siden.

I kan bruge værktøjet mens I gennemløber faserne i undervisningsmiljøvurderingen, eller I kan skrive jeres resultater ind, når arbejdet med de fire faser er afsluttet.

Husk, at ledelsen skal inddrage undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på undervisningsmiljøvurderingen.

 

 

Læs mere om UMR her

Læs mere om kravene til den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering her.

UMV Sådan! findes i målrettede udgaver til grundskoler, ungdomsuddannelser samt voksen- og videregående uddannelser.

 

 

Hent skabelon til UMV:

Sider fra dcum_umvskabelonfinal_2016.png

 

 

Hvem skal lave UMV'en?

Skolens ledelse, er ansvarlig for, at UMVen bliver lavet/revideret. Ledelsen må gerne uddelegere gennemførslen til andre kvalificerede medarbejdere, som f.eks. den pædagogiske leder, skolebestyrelsen eller arbejdsmiljørepræsentanter. Loven stiller ingen krav til, i hvilken sammenhæng den skal gennemføres. Hvis I allerede har et mødeforum, der behandler skolens undervisningsmiljø, kan I med fordel arbejde med UMVen der. 

Det er et lovkrav, at skolens undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) inddrages i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på UMVen. Hvis jeres elever har valgt ikke at have undervisningsmiljørepræsentanter, så skal I, ifølge lovgivningen, inddrage andre elevrepræsentanter, f.eks. elevrådsmedlemmer.

Hvornår skal UMV'en laves?

I skal revidere UMVen hvis der sker en ændring af betydning for elevernes fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø og som minimum hvert tredje år. Der er ikke klare retningslinjer for, hvornår ændringer i undervisningsmiljøet, giver anledning til en revidering. Elevernes undervisningsmiljø er dog under konstant forandring. Derfor bør UMVen genbesøges og revideres årligt.

Hvad skal UMV'en indeholde?

Der er ingen metodekrav til, hvordan I skal gennemføre hver fase i en UMV. I kan anvende kvalitative så selv som kvantitative data til at kortlægge undervisningsmiljøet. Der er dog definerede krav til indholdet i en UMV.

 Jeres UMV skal indeholde følgende:

  1. En kortlægning af: det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø
  2. En beskrivelse og vurdering af undervisningsmiljøet
  3. En handlingsplan for hvordan og i hvilken takt eventuelle problemer skal løses
  4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Som folkeskole skal man anvende resultaterne fra den lovpligtige trivselsmåling ind i UMVen – det står i folkeskoleloven. Der er ingen retningslinjer herfor for øvrige grundskoler, men DCUM anbefaler at man altid kigger på trivselsmålingens resultaterne. 

Hvor skal UMV'en ligge?

UMV'en skal være frit tilgængelig for alle der er interesseret i at læse den. Derfor anbefaler DCUM at man ligger skolens UMV op på skolens hjemmeside.

 

Undervisningsmiljøloven

"Alle skoler og uddannelsessteder skal lave en undervisningsmiljøvurdering UMV minimum hvert 3. år"

 

DCUM anbefaler

Sammentænk de lovpligtige målinger 

I skal gennemføre den nationale trivselsmåling årligt. Indholdet i undervisningsmiljøvurderingen (UMV) og trivselsmålingen minder meget om hinanden. Ved at sammentænke de to lovpligtige målinger sparer I tid, ressourcer og gør målingerne mere meningsfulde, fordi I ikke laver to næsten identiske undersøgelser, men kun én.

Brug spørgsmålene i den obligatoriske trivselsmåling til at kortlægge det psykiske undervisningsmiljø. Derudover skal det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø også kortlægges ifølge reglerne for undervisningsmiljøvurderingen, da trivselsmålingen ikke kommer tilstrækkeligt omkring det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø til at udgøre en kortlægning af alle tre områder. I kan selv vælge, hvordan I vil kortlægge det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Det kan f.eks. gøres med en kvalitativ undersøgelse.

Gør jeres UMV til et aktivt redskab

Arbejd med UMVen i en cirkulær proces. Hver gang I får viden om en ændring i elevernes undervisningsmiljø, skal I på ny undersøge hvad der ligger bag, lave en vurdering samt kigge på jeres handlingsplan og tjekke om jeres indsatser eller tilgange skal tilpasses. UMVen kan nemt blive et statisk dokument på uddannelsesstedets hjem­meside, men arbejdet skal gøres, så hvorfor ikke bruge den, som et aktiv i arbejdet med at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø?

Udarbejd et årshjul, der omfatter planlægningen og gennemførelsen af UMVen og trivselsmålingen samt de opfølgende handlinger i forhold hertil. I skal også udpege en person, som er ansvarlig for at arbejdet bliver sat i gang og at der bliver fuldt op. Det skaber systematik og giver overblik over hvornår, hvordan og af hvem bestemte opgaver skal udføres samt sikrer at der er afsat tid og ressourcer til det.

Nedsæt en tværgående arbejdsgruppe

Nedsætte en tværgående arbejdsgruppe, der skal arbejde med UVMen. Gruppen bør som minimum bestå af ledelsen (pædagogisk leder), arbejdsmiljørepræsentanter, undervisningsmiljørepræsentanter og evt. repræsentanter fra skolens afdelinger. Et tværgående samarbejde sikrer, at der er en fælles forståelse for, hvad man skal bruge UMVen til samt skaber medvind i processen. Når undervisningsmiljøet vurderes lokalt og i dialog med dem, som udgør det aktuelle og levede miljø, sikrer det, at arbejdet med undervisningsmiljøet kommer til at leve ude på hele skolen.

Skab gode rammer for elevdeltagelse

Invester i jeres undervisningsmiljørepræsentanter (UMR). I kan f.eks. tilbyde eleverne en uddannelse som undervisningsmiljørepræsentant. På den måde er de klædt bedst muligt på til opgaven og I får mest muligt ud af samarbejdet. Eleverne er eksperter i deres hverdag på skolen og kan ligeledes aktivere det tavse flertal og har derfor en vigtig rolle i arbejdet med UMVen. Husk at inddrage andre elevrepræsentanter, f.eks. elevrådet, hvis ikke eleverne ønsker at have undervisningsmiljørepræsentanter.

I skal også skabe et godt mødeforum, hvor eleverne kan deltage. Tænk over hvornår I holder møderne samt sørg for at eleverne er informeret om dagsordenen, deres rolle og bidrag. Hvis I placerer arbejdet med UMVen på møder hvor behandles emner, som ikke vedrører eleverne, kan I sørge for at eleverne kun inviteres til den del af mødet som er relevant for dem.

DCUM tilbyder uddannelse af undervisningsmiljørepræsentanter. Læs mere her og på www.vierumr.dk