Spring til indhold

Status på Den Styrkede Pædagogiske Læreplan – set med børnenes øjne

header image
billede
DCUM #3 Jammerbugt low (17 of 56).jpg

DCUM gør status på realiseringen og implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan i danske dagtilbud. Det handler kort fortalt om, hvordan børnene oplever læring i hverdagen, herunder hvordan det pædagogiske personale giver børnene medbestemmelse, følger deres initiativ, skaber rum til leg og deltagelse m.m. Evalueringen viser bl.a. at de voksne kun i begrænset omfang deltager i børnenes leg og at børnene savner plads til vilde lege.

 

Børn er medskabere af egen læring, og deres oplevelser, perspektiver og erfaringer er væsentlige, hvis vi vil skabe et meningsfuldt og sammenhængende børneliv i daginstitutionerne.

Det er centrale pointer i den styrkede pædagogiske læreplan - en lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud fra 2018. DCUM har undersøgt hvordan den styrkede pædagogiske læreplan er blevet implementeret efter to år -med særlig vægt på børnenes perspektiv.

Evalueringen baserer sig på casestudiebesøg bestående af observationer i ni danske dagtilbud herunder børneinterviews i fire af de ni institutioner, samt en spørgeskemaundersøgelse blandt 939 5-årige børn i danske dagtilbud. 

3 fokusområder

Evalueringen tager afsæt i tre fokusområder: medbestemmelse, leg og læreplans-temaer på tværs, hvor sidstnævnte handler om daginstitutionens udnyttelse af læreplanspotentialer i de daglige rutinesituationer. De tre fokusområder er udvalgt i samarbejde med ministeriet, og de bidrager til forståelsen af, hvordan børn oplever læring gennem deres hverdag i daginstitutionerne.

 

BMtraktortræf.jpg
Dreng
4 år

"Vi er ikke med til at bestemme hvad vi skal til samling - kun når vi skal synge"

 

Børnene forstyrres i deres leg

I evalueringen svarer ca. en fjerdedel af børnene, at de oplever at blive forstyrret i deres leg. Det vil sige, at mere end hvert fjerde barn oplever, at der ikke er nogen steder, hvor de kan lege uforstyrret i deres dagtilbud. Forstyrrelser mindsker børnenes mulighed for at opnå længerevarende fordybelse, hvilket kan være udfordrende for både læring, udvikling og dannelse

Mangler plads til vilde lege

Evalueringen viser også, at 14% af børnene oplever at mangle plads til de vilde lege. Børn har brug for at mærke deres egne grænser, og spænding som et vigtigt element i deres lyst til at lege, og de skal have adgang til lege, der tilrettelægges ud fra deres egne perspektiver, interesser og behov. 

 

DCUM #1 Thorsted low (15 of 55).jpg (1)
pige
5 år

"De voksne bestemmer hvor vi går hen når vi går tur i skoven"

 

 

De voksne leger ikke med

Evalueringen viser, at de frie og selvorganiserede lege fylder meget i børnenes hverdag i dagtilbuddene. Det pædagogiske personale indtager ofte en mere observerende position og deltager sjældent i legen i længere tid ad gangen. Således oplever 38 % af børnene, at de voksne ikke leger med.

Det kan være problematisk fordi det kan vanskeliggøre, at det enkelte barn bliver set og opnår tilstrækkelig støtte/guidning. Voksne der aktivt leger med børnene og udstråler, at deres leg er vigtig er med til at øge børnenes engagement for legen. Mange børn har også brug for, at de voksne involverer sig i legen, for at de kan få frugtbare erfaringer med at lege. Legen skal derfor understøttes af de voksne, så den udvikler sig positivt for alle børn.

Det betyder ikke nødvendigvis, at man som voksen skal deltage fuldt ud i legen med børnene. Måske skal man bare være tæt på, der hvor en leg foregår, andre gange skal man helt ind i legen sammen med børnene eller bare bidrage med små input til legen.

 

DCUM #1 Thorsted low (52 of 55).jpg (1)
pige
4 år

"Det er sjovt at være med til at bestemme hvilken sang vi skal synge"

 

  

SPLbanner2.png pilnedKoral.png

 

Ifølge den Styrkede Pædagogiske Læreplan så skal børnenes perspektiv inddrages i hverdagens pædagogiske arbejde. Men hvordan gør vi det i praksis? Hvordan bliver børnenes perspektiver en naturlig del af hverdagspædagogikken, og hvordan bliver vi bedre til at inddrage børnenes perspektiver, når hverdagen tilrettelægges og formes? 

Få besøg af DCUMs eksperter til et inspirationsoplæg, en 3 timers workshop eller en hel pædagogisk dag med fokus på børnenes perspektiv - herunder medbestemmelse, leg samt læring og deltagelse i rutinesituationer.

 

DCUMtilbud_Koral.png

 

 

DCUM anbefaler

  • Giv medbestemmelse i de vokseninitierede aktiviteter. DCUM peger her på medbestemmelse i udformningen og gennemførelse af de vokseninitierede aktiviteter, hvor børnene bør inddrages kontinuerligt. At børnene får lov at bidrage med ideer til en aktivitet, f.eks. en tur, så de helt konkret fik patent på indholdet og udformningen af turen. Man kunne lave nogle små børnegrupper (f.eks. 3 børn og en voksen - primært til at støtte gruppens forslag) der sammen skulle finde på en sjov leg, en aktivitet eller en tur ud af huset. Denne tjans kunne så gå på tur, så alle oplever at blive hørt og aktivt bidrage til hverdagens indhold.

 

  • Pædagogisk personale skal være undersøgende og nysgerrig på, hvad der driver børnene i hverdagens forskellige situationer (deres indre motivation). Aktiviteter skal afspejle børnenes interesser og ideer. Vi ved fra forskningen, at når børn oplever at have indflydelse og medbestemmelse (bliver hørt, set) øges deres trivsel.

 

  • Beskyt børns leg mod afbrydelser. Skab rum til uforstyrret og fordybet leg. Lav evt. konkret arbejdsdeling, så voksen reelt kan forblive uforstyrret i samspil og lege sammen med børnene ved hjælp af tydelig organisering med ”overbliksvoksne” og ”fordybelsesvoksne”.

 

  • Gå på opdagelse i jeres legemiljøer – og skab gode og trygge rammer for legen og sørg for et spændende fysisk legemiljø. Børnene skal tilbydes nogle rammer, hvor voksne også kan lege med. Gå på opdagelse i jeres fysiske rammer og se efter hvad rummene/legestederne indbyder til, og hvordan de også muliggør at voksne også kan deltage.

 

  • Giv plads til vild leg - giv jeres fysiske rammer et eftersyn, og tal i personalegruppen om hvordan I skaber rum til den vilde og risikofyldte leg. Inddrag børnene i jeres overvejelser, så I får rum der virker for børnene.

 

 

DCUM webinar: Skal de voksne lege med?

se webinar

DCUM Webinar: Medbestemmelse i børnehøjde

se webinar

DCUM Webinar: Børns deltagelse og læring i rutinesituationer

se webinar

 

 

Kort om Den Styrkede Pædagogiske Læreplan

Ifølge loven om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge,  skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børnene.

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et pædagogisk grundlag samt de seks læreplanstemaer. Arbejdet med børnemiljø skal inddrages i den pædagogiske læreplan, hvor det er relevant. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. 

> læs mere om den styrkede pædagogiske læreplan

Kort om undersøgelsen

Evalueringen er baseret på følgende 

  • Observationsstudier i ni forskellige dagtilbud 

  • Fokusgruppeinterview med børnehavebørn i fire af de ni dagtilbud

  • Spørgeskemaundersøgelse blandt femårige børn i danske dagtilbud (939 børn fra 206 forskellige dagtilbud har svaret)

Sammen om Børnene - materiale til forældersamarbejde

læs mere

 

  

Læs DCUMs artikel 'Skal -skal ikke? Om voksnes deltagelse i børns leg' bragt i Børns Hverdag nr 1 2021.

 

Link til Børns Hverdag 1-2021

 

 

 

Hent DCUMs evalueringrapport her

 

 

 

 

Hent et resumé af evalueringen her

 

 

 

 

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt DCUMs  konsulenter på dagtilbudsområdet

 

Heidi Knudsen

Mail: [email protected]

Telefon: 72 26 54 14

 

 

 

 

 

Camilla Tange

Mail: [email protected]

Telefon: 72 26 54 10