Spring til indhold

Persondata beskyttelse (henvendelse)

Barn_turkisVæg.jpg

 

 

 

 

 

Underretning om behandling af personoplysninger

 
 
 

 

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens[1] artikel 13 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager og registrerer oplysninger om dig.

 

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Dine rettigheder
 9. Klage til Datatilsynet

På de næste sider finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

Med venlig hilsen

 

Dansk Center for Undervisningsmiljø

 

Bilag:  Oplysninger om dine rettigheder mv.

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

 

1.    Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Dansk Center for Undervisningsmiljø er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Odinsgade 4, 2 sal

8900 Randers C

CVR-nr.: 26556805

Telefon: 722 654 00

Mail: [email protected]

  

2.    Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Flemming Heilberg på følgende måder:

Halls Alle 10, 2th,
1802 Frederiksberg C.
Att: ”databeskyttelsesrådgiver”

 

3.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger (artikel 13 stk. 1, litra c og e)

 

Indsamling og behandling af personoplysninger sker for, at vi kan kontakte dig for at besvare og din henvendelse.

Som offentlig myndighed skal vi gemme visse personoplysninger, med henblik på arkivering. Du har mulighed for at bede om indsigt i disse oplysninger

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

Vores behandling af dine personoplysninger delvist ske på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og litra e. for at kunne udføre vores lovbestemte opgaver og give dig en fyldestgørende besvarelse.

 

DCUM foretager kun den behandling som er nødvendig for at besvare din henvendelse, herunder at sende dig relevante informationer.

 

4.    Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger
 • Almindelige personoplysninger, i det omfang du selv måtte videregive disse til os.
 • Følsomme oplysninger, i det omfang du selv måtte videregive disse til os.
 • Vi indsamler som udgangspunkt ikke andre oplysninger om dig, end dem du selv giver os.

 

5.    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • DCUM’s Databehandlere

 

 1. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 • Oplysninger indsamles fra dig selv.

7.    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt. Vi arkiverer oplysningerne efter senest 5 år efter arkivlovens regler.

 

 

8.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig. Fordi vi som offentlig myndighed er forpligtet til at gemme visse personoplysninger, har du ikke altid ret til at få slettet oplysninger om dig.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 

9.    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.