Spring til indhold

Brandforebyggelse i dagtilbud

header image
billede
BMtraktortræf.jpg

Forebyggelse af brand kan nedbringe risikoen for, at der sker uheld, ulykker og katastrofer og samtidig reducere konsekvenserne, hvis uheld alligevel finder sted.

Dagtilbuddets fysiske rammer kan i sig selv virke brandforebyggende. Materialevalget og indretningen af et dagtilbud, har stor betydning for brandsikkerheden i bygningen, og der findes derfor retningslinjer for disse områder i bygningsreglementet. Det har også stor betydning, at både det pædagogiske personale og børnene i dagtilbuddet ved, hvordan de skal reagere, hvis uheldet er ude, og en brand opstår. Det er derfor vigtigt, at der er udarbejdet en evakueringsplan for dagtilbuddet.

Det er den daglige leder af dagtilbuddet, der har ansvaret for, at gældende love og regler overholdes og at eventuelle påbud bringes til orden. Som hovedregel foretager den kommunale brandmyndighed et brandsyn i dagtilbuddet en gang årligt. Dette gælder ikke for dagplejer, der ikke er omfattet af beredskabslovgivningen.

Det kan dagtilbuddet gøre
Som udgangspunkt er det vigtigt, at både børn og voksne i dagtilbuddet lærer at omgås ild og lærer elementær brandslukning.  Man kan forebygge brand og hindre branden i at udvikle sig ved fx at:

 • sætte røgalarmer op
 • anbringe brandslukkere og sørge for, at flugtveje holdes ryddet
 • holde døre mellem gange og trapper og alle selvlukkende døre lukkede
 • undlade at sætte kiler i branddøre
 • vide hvordan man skal reagere, hvis der går brand i en frituregryde
 • vide hvordan man skal reagere, hvis der går ild i ens tøj
 • udarbejde en evakueringsplan med bestemte samlingspladser
 • udarbejde regler, der beskriver forhold omkring fx ild, elektriske apparater, affald og brandsikring
 • jævnligt at undersøge, om der ligger henkastede engangslightere på udearealet (flere brandulykker skyldes børns leg med lightere)
 • huske at fjerne lightere og tændstikker efter brug
 • slukke levende lys, når et lokale forlades
 • være særligt opmærksom på, at lys i adventskranse og juledekorationer er slukkede, når lokalet forlades.

Hvis man er i tvivl om, hvordan en situation skal håndteres, eller om noget er brandmæssigt forsvarligt, bør man kontakte den lokale brandmyndighed eller den tekniske forvaltning i kommunen.

Inddrag børnene
Den bedste måde at undgå en brand, er at forhindre den i at opstå. Ved at lære børnene hvordan de skal omgås ild og brandfarlige materialer, kan man derfor også reducere risikoen for, at en brand opstår. Man kan inddrage børnene i det brandforebyggende arbejde, ved fx at:

 • besøge brandstationen og/eller invitere en brandmand, der fortæller børnene, hvordan man forebygger, og hvad der sker ved brand
 • afholde brandøvelser, så børnene ved, hvad de skal gøre, hvis brandalarmen lyder
 • lade børnene omgås ild under kontrollerede forhold
 • vise børnene hvad man skal gøre, hvis det brænder.

Børnene skal naturligvis inddrages under hensyntagen til deres alder og altid under kontrollerede forhold.

Love og regler

Reglerne for brandforanstaltninger i dagtilbud er beskrevet i Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker (BEK nr. 174 af 25/02/2008).

Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker (BEK nr. 212 af 27/03/2008) opstiller en række krav om fx instruktion af personale, ordensregler i forhold til brand, flugtveje, brandslukningsmateriel, branddøre, flugtvejsbelysning, varslingsanlæg.

I bekendtgørelsens kapitel 3 står: 

3.1

Personalet skal grundigt instrueres om ordensreglerne samt om reglerne for flugtveje, brandslukningsmateriel og branddøre.   Personalet skal ligeledes instrueres om at lukke døre i tilfælde af brand, jf. pkt. 7.4.

 

3.3

Personalet skal ved nyansættelse og derefter mindst én gang årligt instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold, herunder om de opgaver, der påhviler personalet.

Til personalet skal der udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand. Et eksempel på ordensregler findes til sidst i forskriften. Ordensreglerne skal gennemgås med personalet mindst én gang om året.

 

Evakuering

 • personale vejleder om flugtveje

3.2

Der skal på steder, hvor personalet jævnligt færdes, og ved alarmeringssteder ophænges en brand- og evakueringsinstruks, der skal indeholde oplysninger om:

Brandslukning

 • betjening af brandslukningsmateriel

 

  

  

  

Varsling af personer

 • varsling af personale
 • varsling af andre personer

Særlige forhold, herunder oplysninger om hvordan

 • musikanlæg standses
 • røgmaskiner standses
 • normalbelysning tændes

 

 

Alarmering

 • redningsberedskabet alarmeres på 1 1 2
 • aktivering af brandtryk

  

 

  

Videre hedder det i kap. 5, at:
”Flugtveje (gange, trapper, gårdarealer m.v.) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og belyst således, at man med sikkerhed kan færdes der. I flugtveje må der ikke opstilles inventar eller anbringes genstande af nogen art.”

I kap. 6 står, at:
”Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Brandslukningsmateriel skal anbringes således, at det ikke indskrænker den frie bredde af flugtveje eller på anden måde hindrer flugtvejes benyttelse.”

Specifikt for daginstitutioner foreskriver bekendtgørelsen:

”15. Daginstitutioner.
15.1 For daginstitutioner gælder forskrifternes kapitel 1 – 10 og følgende:  
15.2 Ordensregler.      
15.2.1 Anvendelse af skumplastmaterialer og lignende i legerum m.v. må kun finde sted i begrænset omfang.
15.2.2 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan forbyde udsmykning og indretning, der medfører en væsentlig forøgelse af brandbelastningen.”

Bygningsreglementet af 2010 er der i kapitel 5 en række regler, som er lavet for at sikre mod brand. Det gælder fx krav til flugtveje og solide mure og døre, som skal hindre ilden i at bredde sig.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (LBK nr. 1072 af 07/09/2010) gælder for ansatte, men da børn og ansatte jo opholder sig i samme rum, kommer arbejdsmiljøloven indirekte børnene til gode. AT-vejledning A.1.10 om Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder oplyser om kravene til flugtveje og sikkerhedsbelysning på faste arbejdssteder.

Dagpleje
Børn i dagpleje er ikke som udgangspunkt dækket af Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, da daginstitutioner i bekendtgørelsens §2, pkt. 5 er defineret ved ”daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende.”

Pasningen foregår typisk i private hjem, som er godkendt til brugen af kommunalbestyrelsen ifølge Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (LBK nr. 668 af 17/06/2011) § 22.

Børn i dagpleje er dog dækket af de generelle bestemmelser i bygningsreglementet vedr. brandforhold, og da børnene opholder sig i de samme rum som dagplejeren, har de indirekte glæde af arbejdsmiljølovens bestemmelser.