Spring til indhold

Temadag: Børnenes perspektiv er vigtigt - men hvordan?

DCUM #1 Thorsted low (49 of 55).jpg (1)

DCUM og Komponent sætter fokus det gode børnemiljø og inddragelse af børneperspektiver i dagtilbud  

Arbejdet med det gode børnemiljø er en vigtig og lovpligtig del af det pædagogiske arbejde i danske dagtilbud. Børn i dagtilbud har ret til et godt børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Derfor skal børnemiljøet løbende vurderes og udvikles, så det gode børnemiljø fastholdes og tilpasses til den aktuelle børnegruppe. Børnenes eget perspektiv er en grundsten i arbejdet med at tilrettelægge et godt børnemiljø, men for mange fagprofessionelle – ledere og medarbejdere - er det ikke altid ligetil.

På denne temadag sætter vi fokus på, hvordan jeres dagtilbud kan inddrage børneperspektivet som en naturlig og integreret del af dagligdagen. 

 

Hvad får du med fra dagen?  

  • viden om og konkrete redskaber til, hvordan inddragelse af børns oplevelser og meninger kan blive en integreret del i forhold til tilrettelæggelsen af hverdagen samt et væsentligt udgangspunkt for vurderingen af børnemiljøet.
  • viden om, hvordan den faglige ledelse sættes i spil, når der arbejdes systematisk med den pædagogiske praksis og konkrete eksempler på, hvordan det kan gøres.
  • tid til at vurdere, hvad det næste konkrete skridt skal være i jeres dagtilbud i at inddrage børnene i det pædagogiske arbejde.

 

Hvem kan deltage?

Ledere og pædagogiske medarbejdere i dagtilbud samt pædagogiske konsulenter fra den kommunale forvaltning.  

 

Tilmelding og mere info her 


 

Program 

 

9.00 - 9.30       Ankomst og mulighed for en kop kaffe og et stykke brød

9.30 - 9.45       Velkomst og fællessang   

9.45 - 10.15     Hvad synes børnene? v/ Anette Boye Koch, Docent, ph.d., Senior Associate Professor   

Hvordan arbejder pædagoger med børns perspektiver i dagtilbud – både gennem samtaler, handlinger og aktiviteter med børn, og gennem sensitiv indlevelse i børns oplevelser og engagement i hverdagen.  

10.15 - 10.45   Hvad skal jeg som leder gøre, for at dagtilbuddet arbejder systematisk med faglig og pædagogisk udvikling og forbedring af dagtilbuddets praksis, hvor barnets stemme bl.a. bliver en naturlig og integreret del? v/ Lisbeth Tarp Mouritzen, Chefkonsulent Komponent             

10.45 - 11.00    Pause 

11.00 - 12.00    Workshoprunde 1  

12.00 - 12.45    Frokost  

12.45 - 13.45    Workshoprunde 2 

13.45 - 14.45   Workshoprunde 3 

14.45 – 15.00   Pause   

15.00 – 15.20   Erfaringsopsamling 

15.20 - 15.50  Oplæg fra et praktikerperspektiv 

15.50 - 16.00   Tak for i dag  

 


Workshops

  1. Børneperspektiv og faglig pædagogisk ledelse

Hvordan kan lederen både understøtte og påvirke, dagtilbuddets arbejde med børneperspektivet?  

I workshoppen arbejder vi med konkrete samarbejds- og samtalemodeller, der kan understøtte lederen og det pædagogiske personale i at arbejde systematisk med udvikling og forbedring af pædagogiske praksis

Modeller, der kan understøtte: 

  • et synligt fælles fagligt fokus og udvikling af et fælles fagligt sprog og begrebssæt
  • at indsatser begrundes og igangsættes på baggrund af data fra praksis (og forskning) 
  • at der sker en systematisk og kontinuerlig faglig refleksion og fælles læring i dagtilbuddet. 

 

  1. Konkrete redskaber til inddragelse af børneperspektiver

Børn har ret til et godt børnemiljø, som løbende vurderes ud fra et børneperspektiv. En systematisk indsamling og inddragelse af børnenes perspektiver kræver imidlertid, at man, som dagtilbud, har et bredt kendskab til forskellige redskaber og metoder til at indfange børneperspektivet.

I denne workshop kommer vi omkring begrebet børnemiljø samt forskellige redskaber og metoder til at indsamle børns perspektiver i arbejdet med og vurderingen af børnemiljøet. 

  

  1. Leg og legemiljøer i børnehøjde

I denne workshop sættes fokus på, hvordan vi i den pædagogiske praksis kan skabe nogle alsidige og inspirerende legemiljøer med udgangspunkt i børnenes perspektiv og interesser. Rum og pædagogik hænger uløseligt sammen, og sammen udgør de en helhed. En af de grundlæggende tanker bag den styrkede pædagogiske læreplan er, at hvert barn er medskaber af egen læring. Det stiller krav til det pædagogiske personale om at organisere og rammesætte gode og udviklende lege- og læringsmiljøer for og sammen med børnene. Deltag og bliv klogere på samspillet mellem det fysiske rum, trivsel og adfærd. 

 

  1. Børneperspektiv i rutinesituationer

I denne workshop stiller vi skarpt på dagtilbuddenes rutinesituationer. Med udgangspunkt i gode praksiseksempler kommer vi omkring, hvordan børnenes perspektiver kan inddrages på meningsfulde måder, så alle børn får mulighed for at deltage aktivt i og være medskabere af rutinesituationerne. Vi tager børnebrillerne på og ser på rutinerne med børnenes øjne og kommer med anbefalinger til, hvordan man bedst kommer i gang med at arbejde bevidst med rutinesituationerne som vigtige og unikke rum for læring og udvikling. 

 


 

Medvirkende

 

Anette Boye Koch, Docent, ph.d., Senior Associate Professor 
Anette forsker i børns trivsel og pædagogik i daginstitutioner. Hun er forskningsleder ved Program for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem i Forskningscenter for pædagogik og dannelse. Forfatter til bogen ”Hvad synes børnene”

 

Camilla Tange, pædagogisk konsulent, DCUM 
Camilla er ansat som pædagogisk konsulent i DCUM. Hun er kandidat i pædagogisk psykologi og har desuden en pædagogisk baggrund med mange års erfaring fra dagtilbudsområdet. Camilla har erfaring som pædagogisk koordinator i en funktion på tværs af dagtilbud, skole og familie. Hos DCUM har hun bl.a. arbejdet med “Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan - set fra et børneperspektiv”, “Årets dagtilbud” og “Sammenhæng mellem fysiske rammer og pædagogisk vision”.

 

Lea Høxbroe Jeppesen, Analyse- og udviklingskonsulent 
Lea er ansat som analysekonsulent i DCUM. Hun er kandidat i Sociologi og har stor erfaring og viden om kvalitativ og kvantitativ metode herunder dataindsamling, databearbejdning og analyse. Hos DCUM arbejder hun bl.a. med at indsamle børneperspektiver og har i sit arbejde fokus på at understøtte dagtilbud med at indfange børneperspektiver gennem forskellige metoder. Hun er blandt andet projektleder for Dagtilbudstermometeret hos DCUM, som er et børnemiljøvurderingsværktøj, der bl.a. indeholder spørgeskemaer målrettet børn i alderen 4-6 år.

 

Heidi Knudsen
Heidi er ansat ved DCUM som specialkonsulent med fagligt ansvar for dagtilbudsområdet. Heidi er kandidat i pædagogisk psykologi og har desuden en pædagogisk baggrund med dybe rødder i dagtilbudsområdet. Heidi har mange års konsulenterfaring inden for Børn og Ungeområdet herunder specifikt arbejdet med strategisk udviklingsarbejde, kvalitetsudvikling i dagtilbud, projekt-og procesledelse, formidlingsopgaver, udvikling og afvikling af kompetenceudviklingsforløb målrettet den pædagogiske praksis i dagtilbud og skole.

 

Lisbeth Tarp Mouritzen, Chefkonsulent Komponent 
Lisbeth har arbejdet i den kommunale verden over 20 år på institutions- og forvaltningsniveau.I Komponent arbejder hun med ledelse på dagtilbud og skoleområdet. Det sker bl.a. gennem kommunale ledelsesprojekter og undervisning på den offentlige lederuddannelse (DOL) herunder ”Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan” og ”Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud”.

 

læs mere og tilmeld