Spring til indhold

Fremtidens lærerrolle i Norden

DCUM #3 Jammerbugt low (48 of 56).jpg

Nordisk konference for skolechefer, skole-og dagtilbudsledere samt lærere, pædagoger og praktikere 

Med denne konferansen ønsker vi å inspirere til dialog om hvordan vi kan utvikle og styrke utdanningsområdet i Norden. Gjennom foredrag, debatter og diskusjoner vil vi:

  • Løfte fram det nordiske verdigrunnlaget som utdanningen er bygget på, blant annet: de brede samfunnsmandatene, medbestemmelse/partssamarbeid, likeverd, inkludering og tillit.

  • Diskutere tema innenfor det utdanningspolitiske feltet som vi vil bevare og videreutvikle i Norden.
    • Hvilke lærerrolle(r) ønsker vi å utvikle i fremtiden?
    • Hvilke felles utfordringer står vi i, i møte med påvirkning fra globale utviklingstrekk?

  • Lære av hverandre, og se på mulighetene for samarbeid og videreutvikling.

Konferansen er del av det nordiske prosjektet ” Utbildning för hållbar utveckling” (2021-2024) som ser på styrking av utdanningens og særlig lærernes rolle i samfunnet, og hvordan man best kan fremme kompetanse i og kunnskap om morgendagens bæredyktige samfunn.

Prosjektet forvaltes av RANNIS og finansieres av Nordisk Ministerråd som oppfølging av Nordens nye handlingsplan: Visjon 2030. Programmet utvikles i dialog med Nordisk Ministerråd og Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS).

 


 

Konferenceside og tilmelding


SKOLETRIVSEL FOR ALLE ! Et værktøj til alle som ønsker at arbejde strategisk med skolens trivselsindsatser

Gennem fire trin med videoer og øvelser guides skolens ledelse og trivsels-team gennem en proces, som styrker jeres strategiske arbejde med trivsel

læs mere
SMSkatere.jpg

Tilsyn med undervisningsmiljøet

Som tilsynsmyndighed vil DCUM arbejde for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø for alle elever og studerende, som er omfattet af undervisningsmiljøloven. 

DCUM anser inddragelse af elever og studerende i skolens arbejde med undervisningsmiljøet som en forudsætning for at skabe et godt undervisningsmiljø. Tilsynet bestræber sig derfor på, at elevernes og de studerendes stemme bliver hørt i alle tilsynssager.

læs mere
20070425-027.jpg