Spring til indhold

Hvordan fører vi tilsyn ?

_MG_1401 copy2.jpg

Tilsynet med undervisningsmiljøet følger fastlagte fremgangsmåder. Der er tre stadier i et tilsyn, og der er tre forskellige tilsynsaktiviteter.

De tre stadier i et tilsyn

Før: 

Uddannelsesstederne indkaldes til tilsyn via et åbningsbrev, som beskriver hvilket tilsyn der foretages på det konkrete uddannelsessted, hvilke dokumenter tilsynet adspørger og et tidsestimat for gennemførelsen af tilsynet. Åbningsbrevet sendes til uddannelsesstedets daglige ledelse og/eller den person, bestyrelse eller myndighed, som har det overordnede ansvar for uddannelsesstedet.

Åbningsbrevet indeholder en tilbagemeldingsfrist. Tilbagemeldingsfristen tager højde for, hvor lang tid uddannelsesstedet skal bruge på at indsamle og fremsende dokumenter samt eventuelt producere nye materialer til tilsynet.

Før åbningsbrevet fremsendes i forbindelse med standard- og enkeltsagstilsyn, ringer DCUMs tilsyn til den daglige ledelse, for at imødekomme eventuelle spørgsmål og understøtte dialog og vejledning.

Under:

Uddannelsesstedet sender de adspurgte dokumenter til DCUMs tilsyn inden for tidsfristen. Tilsynet tager hurtigst muligt stilling til, om alle dokumenter er modtaget, og om indholdet i dokumenterne antages at være tilstrækkeligt til at kunne oplyse, om de af undervisningsmiljølovens regler der er relevante for det pågældende uddannelsessted. Tilsynet og uddannelsesstedet kan i løbet af tilsynsperioden være i kontakt via mail eller telefon.

Tilsynet udarbejder en skriftlig analyse af uddannelsesstedets overholdelse af undervisningsmiljølovens bestemmelser.

Efter:

Analysen fremsendes til uddannelsesstedet sammen med råd, vejledning og inspiration til, hvordan uddannelsesistedet kan få bragt eventuelle forhold i orden, så arbejdet med undervisningsmiljøet er i overensstemmelse med undervisningsmiljølovens bestemmelser.

Finder tilsynet på baggrund af analysen, at uddannelsesstedet ikke overholder én eller flere af undervisningsmiljølovens bestemmelser i kapital 1, 1 a, 3 og 4, undersøger tilsynet om forholdende bringes i orden.

Tilsynet fastsætter en rimelig tidsfrist for, hvornår uddannelsesstedet senest skal få bragt forholdet i orden. Tilsynet følger op på om uddannelsesstedet har fået bragt forholdende i orden inden for tidsfristen, ved at uddannelsesstedet fremsender skriftligt dokumentation herom.

 

Tilsynsformer

Enkeltsagstilsyn:

Formålet med enkeltsagstilsyn er er at føre tilsyn med konkrete undervisningsmiljømæssige forhold på et pågældende uddannelsessted. Tilsynet udvælger enkeltsagstilsyn på baggrund af indkomne klager, henvendelser eller mediesager, som vedrører bekymringer om undervisningsmiljømæssige problemer.

Enkeltsagstilsyn udvælges på baggrund af en konkret faglig vurdering i hvert enkelte tilfælde. I et enkeltsagstilsyn påser tilsynet om uddannelsesstedet overholder den/de specifikke bestemmelser i undervisningsmiljøloven, som gav anledning til, at DCUMs tilsyn rejste et enkeltsagstilsyn på baggrund af indholdet i henvendelsen, klagen eller mediesagen.

Praksisundersøgelser

Som en del af tilsynets aktiviteter, kan DCUMs tilsyn gennemføre forskellige praksisundersøgelser omkring lovens overholdelse.

Formålet med en praksisundersøgelse er at indsamle repræsentativ viden om uddannelsesinstitutionernes arbejde med undervisningsmiljølovens bestemmelser. Resultaterne fra tilsynets praksisundersøgelser kan anvendes af DCUMs videnscenter til at igangsætte yderligere undersøgelser, udvikle vejledninger og værktøjer til gavn for uddannelsesstedernes arbejde med at sikre et godt undervisningsmiljø