Spring til indhold

Her indbringer du en klage


Når I lokalt i enten kommunen, bestyrelsen eller på skolen har førstebehandlet en klage, har I pligt til at videresende sagen til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, hvis klager ikke mundtligt eller skriftligt har erklæret sig tilfreds med afgørelsen. I skal indsende sagen straks efter, I erfarer, at klager ikke er tilfreds.

Læs mere under menupunktet ’Klager over håndtering af mobning’.

BEMÆRK, at skolen skal fortsætte med det arbejde, man har planlagt lokalt, selv om klagen sendes ind til endelig afgørelse i Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Klageinstansens behandling af klagen har altså ikke opsættende virkning.

    >> Skema til indbringelse af klage findes nederst på siden <<

Når I videresender en sag til klageinstansen, skal I vedlægge alle sagens relevante dokumenter. Det er en god ide at have dokumenterne klar og have scannet dem sammen til nogle få filer i nedenstående rækkefølge, inden I påbegynder indbringelsen. 

Det drejer sig først og fremmest om hele det grundlag, I selv har brugt til jeres afgørelse.

Derudover skal I også indsende materiale fra denne liste, som er bestemt af lovgiver (bekendtgørelsens § 5):

 • Klagen
 • Klageafgørelsen fra førstebehandlingen og klagers bemærkninger.
 • Elevens perspektiv på sagen jævnfør FN’s børnekonvention art. 12
 • Skolens antimobbestrategi (Skabelon til antimobbestrategi kan findes her).
 • Skolens undervisningsmiljøvurdering (UMV).
 • Den seneste nationale trivselsmåling for elevens klasse. Gerne også skolemålingen for 4.-9. klasse, hvis klassen er 4. klasse eller ældre. 
 • Andet materiale, som skønnes relevant for den konkrete sag, herunder relevante notater og observationer. Det kan også være ekstra referater, forældrebreve til hele klassen, opgørelser over fravær og andet, som viser klassens dynamikker og trivsel, årsager til problemer osv.
  Under dette punkt vil altid indgå: Alt det materiale, I selv har brugt som grundlag for den lokale klageafgørelse. 

Desuden disse dokumenter, hvis I har udarbejdet sådanne:

 • Skolens handlingsplan vedrørende den konkrete situation (Skabelon til handlingsplan kan findes her).
 • En redegørelse for de midlertidige foranstaltninger, som skolen evt. måtte have iværksat i den konkrete sag.

OBS: Den Nationale Klageinstans mod Mobning kan indhente andet materiale, som vurderes at være relevant for klagesagsbehandlingen.

 

Indsend klagen ved at benytte en af disse muligheder:

 • udfyld og indsend formularen nedenfor.  
 • send en krypteret mail til sikkermail [email protected], eller gjesager@dcum. Husk at anvende jeres sikker-procedure ved afsendelse,
 • skriv en besked via virk.dk ved at benytte dette link (kræver medarbejdersignatur): https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=21082
 • eller skriv via digitalpostsystemet via vores cvr-nummer: 26556805.
 • Størrelsen må ikke overstige 20 MB, da de ellers sidder fast i mailen og ikke kommer frem. Del derfor op til flere indsendelser, hvis materialet er større. 

I alle tilfælde vil vi bede dig huske at sende de oplysninger mv. som fremgår af nedenstående skema.

 

Klageinstansen vil herefter vurdere sagen og træffe skriftlig afgørelse.

Afgørelsen sendes til klager og til kommunalbestyrelsen. Klageinstansen sender dermed ikke afgørelsen til klagebehandleren, men til den klageansvarlige.

Udfyld skemaet for at indsende en klagesag

felter med * skal udfyldes

Elevens oplysningerUddannelsesstedets oplysninger


Øvrige oplysninger


Vedhæft filer

Klik for at indsende din formular