Spring til indhold

Ved kendskab til eller henvendelser om mobning


Hvad skal jeres skole gøre i tilfælde af mobning eller lignende?

Siden august 2017 har der været regler om, at enhver skoleleder skal sikre, at hans eller hendes skole reagerer tidligere end ved traditionel mobning, og at reaktionen er systematisk i form af en handlingsplan, som skolen følger op på og justerer, til problemerne er løst.

Handlingsplanen skal være klar 10 arbejdsdage efter at skoleleder har konstateret, der var tale om mobning eller mobbelignende situationer, og i den mellemliggende periode skal skoleleder sætte nødvendige, akutte tiltag ind. Han eller hun skal informere klassens elever og deres forældremyndighedsindehavere om skolens akutte tiltag og om handlingsplanen.

Som grundlag for skolens trivsles- og antimobbearbejde skal skoleleder desuden sørge for, at skolebestyrelsen fastsætter en antimobbestrategi, som også indeholder en strategi mod digital mobning.

Hvis en elev eller dennes forældremyndighedsindehaver ikke mener, skoleleder overholder loven i arbejdet med mobning, kan de klage til skolen eller direkte til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Klagen skal først behandles lokalt af skolens bestyrelse, som kan vælge, at en anden skal udføre arbejdet f.eks. skolelederen.

Hvis klager ikke er tilfreds med udfaldet af den lokale behandling, skal skolens bestyrelse sende sagen ind til Den Nationale Klageinstans mod Mobning til andenbehandling.

Her kan du se en grafik, der viser forløbet på en anden måde. Nedenunder og på de andre faner kan du finde mere detaljerede oplysninger om mobning eller lignende, om håndtering og om klage:

 • Vigtige interne beslutninger

  Som skolens bestyrelse skal I fastsætte en forebyggende antimobbestrategi, der er egnet til formålet, herunder en strategi for håndtering af digital mobning.

  Kravet om den antimobbestrategi har været gældende siden den 1. oktober 2017. I kan finde inspiration til dette arbejde samt en skabelon til antimobbestrategien her.

  Elever eller forældre kan henvende sig til såvel skolen som skolebestyrelsen angående problemer med det psykiske undervisningsmiljø. Derfor anbefaler vi både skolebestyrelsen og skolens medarbejdere at bruge værktøjet 'Hvornår er det mobning?'. Værktøjet kan forberede jer på en situationen, hvor I enten modtager henvendelse, og hjælpe når skolen selv skal holde øje med problemer med det psykiske undervisningsmiljø. Fra en henvendelse er modtaget løber en frist på 10 arbejdsdage til at udarbejde en handlingsplan, og derfor er det vigtigt, at medarbejderne kan få øje på problemerne og reagere hurtigt.

  Skolernes medarbejdere skal også kunne vejlede om reglerne og om klageadgangen, og det kan I derfor arbejde på som kommune på tværs af kommunens skoler.

  I bør tillige drøfte og tilrettelægge interne sagsgange og arbejdsflow i tilfælde af klager – herunder, hvem der skal fungere som den klageansvarlige. Dette bør aftales med lederen på skolen.

  Hvis I uddelegerer klagehåndteringen, skal I være opmærksomme på at det stadig er jer der har det endelige ansvar.

 • Ved konstatering af, eller henvendelse om mobning

  Hvis I bliver opmærksomme på, at der er problemer med det psykiske undervisningsmiljø på skolen fra elever/forældre/personale eller andre, skal I straks sørge for at skolelederen bliver informeret.

  Herefter skal skolen selv foretage en vurdering af, hvorvidt der er tale om mobning eller ej.

 • Håndtering af mobning

  I den første fane under skoleleder, gennemgås flere detaljer om håndtering af mobning. Herunder giver vi et kort overblik. Benyt evt. 'Tjekliste for skoleledere' som støtte:

  Hvis skolen har vurderet, at der er tale om mobning, skal skolelederen foretage de nødvendige ’her og nu’-foranstaltninger for at afhjælpe problemet.

  Indenfor 10 arbejdsdage fra skolen eller bestyrelsen har fået en henvendelse eller er blevet gjort opmærksom på problemet, skal skolen udvikle en handlingsplan for, hvordan problemerne effektivt bringes til ophør.

  10-dages fristen løber fra det tidspunkt, hvor en medarbejder på skolen eller i bestyrelsen første gang skriftligt eller mundtligt modtager oplysning om problemerne.

  En henvendelse kan gives til såvel skolen, som enhver af jer, der er en del af bestyrelsen. Det er derfor en vigtigt, at I får journaliseret og lavet telefonnotater m.v. samt får formidlet oplysninger til skolelederen, så 10-dages fristen overholdes.

  Skolelederen skal sørge for, at de involverede parter informeres om handlingsplanens indhold og eventuelle midlertidige foranstaltninger. Herefter skal handlingsplanen gennemføres. Handlingsplanen revideres løbende efter behov.

  Skolen skal sørge for at informere berørte elever og deres forældremyndighedsindehavere om indholdet af handlingsplanen og om akut-tiltag.

  Vi anbefaler, at I instruerer skolen i at notere handlingsforløb, overvejelser og sagens gang, samt aftaler med forældrene og at I sikrer, at skolen som institution har et sted, hvor den kan notere og journalisere.

  Notering og journalisering giver alle implicerede mulighed for at gennemlæse forløbet og bevare overblikket over eventuelle aftaler. Det vil være en pædagogisk fordel hvis forløbet ender med at strække sig over lang tid, før det bliver løst, men også hvis der i forløbet skulle opstå en klage.

 • Skolebestyrelsen og antimobbestrategien

  Skolens bestyrelse skal som nævne udarbejde en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning. Antimobbestrategien skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

  Antimobbestrategien skal revideres efter behov. DCUM anbefaler, at det sker én gang om året.

  Antimobbestrategien kan med fordel indeholde disse elementer:

  * Definition på mobning og digital mobning og et afsnit om årsager og tegn, som skolen skal holde øje med. Bemærk, at skolen efter loven skal reagere allerede ved mobning eller lignende. Det bør derfor også fremgå, og du kan læse mere om mobning eller lignende lige her i ’Hvornår er det mobning’. Definitionerne kan evt. afgrænses til konflikter og drillerier.

  * Forebyggende afsnit, som med fordel kan skrives sammen med skolens almindelige trivselsfremmende arbejde.

  * Håndteringsafsnit, som afspejler undervisningsmiljøloven § 1c om at holde øje, lave en hurtig vurdering af situationen, undersøge hvad problemerne skyldes, indsætte akutte tiltag, lave en handlingsplan som justeres og virker til problemerne er ophørt og endelig informering af klassens elever og deres forældremyndighedsindehavere.

  I håndteringsafsnit kan I foreslå eller fastsætte nogle faste tiltag til akuttiltagene og til ting, jeres skole altid skal tænke på i handlingsplanen.  

  * Evt. et afsnit om, hvordan skolens bestyrelse bliver informeret om vigtige, generelle pointer omkring skolens undervisningsmiljø fra dagligdagen eller fra klager.

  * Evt. en vejledning om, hvordan man som elev eller forælder kan klage over skolens håndtering af mobning eller lignende.

  Brug evt. DCUMs skabelon til udfærdigelse af antimobbestrategi