Spring til indhold

Klager over håndtering af mobning


 • Hvem kan klage, og hvornår?

  Hvis elever på skolen eller deres forældremyndighedsindehavere mener, at skolen ikke håndterer mobning eller lignende situationer som den skal, kan de klage. 

  Og I skal som pædagogisk personale kunne vejlede dem om klageadgangen, hvis en elev eller forælder udtrykker utilfredshed. 

  Reglerne gælder både for mobning eller lignende, som foregår elev-elev men også lærer-elev. Hvis der er tale om mobning eller lignende lærer-elev bør skolen desuden overveje lærerens retsstilling. Læs mere under skoleleder - klage - klagebehandlerens opgaver.

  Eleven eller dennes forældremyndighedsindehaver kan klage over alle elementer af skolens håndtering og over antimobbestrategien. Der kan f.eks. være tale om klager over disse situationer:

  • Hvis skolen ikke har en antimobbestrategi (herunder en strategi for håndtering af digital mobning), eller hvis den eksisterende antimobbestrategi ikke er egnet til formålet.
  • Hvis skolen har vurderet, at der ikke er tale om mobning eller lignende, men eleven eller dennes forældre ikke er enige i dette.
  • Hvis forældrene ikke mener, skolen har undersøgt sagen godt nok.
  • Hvis skolen ikke har gennemført de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at gribe ind over for mobningen frem til iværksættelse af handlingsplanen.
  • Hvis skolen ikke har udarbejdet eller gennemført den vedtagne handlingsplan på baggrund af en henvendelse om mobning, eller at handlingsplanen ikke er tilstrækkelig til at løse problemet. 
  • Hvis skolen ikke har informeret de berørte elever/forældre om, hvilke tiltag den har planlagt.
 • Håndtering af klager

  Efter reglerne kan elev og/eller forældre klage til alle medarbejdere/faggrupper på uddannelsesstedet. Og I skal som pædagogisk personale kunne vejlede dem om klageadgangen, hvis en elev eller forælder udtrykker utilfredshed. 

  Som lærere eller pædagoger kan I derfor modtage klager fra berørte børn eller deres forældremyndighedsindehaver. Hvis I som lærere eller pædagoger modtager en klage, bør I tilkendegive overfor eleven/forældrene, at den er modtaget og straks viderebringe klagen til skolens ledelse – afhængig af jeres interne aftaler omkring håndtering af klager.

  Efter loven er det kommunalbestyrelsen på kommunale uddannelsessteder og skolebestyrelsen på selvejende uddannelsessteder og ungdomsuddannelser, der er ansvarlige for, at klagen behandles korrekt. Disse kan uddelegere opgaven til f.eks. skolelederen eller en enhed i den kommunale forvaltning, og derfor kan det være forskelligt fra skole til skole, hvem man anser som den 'klageansvarlige'.

  Som lærere eller pædagoger kan I blive bedt om at bidrage med oplysninger om det hændte forløb, derfor kan jeres notater være en stor hjælp til at få sagen tilstrækkelig belyst.

  I vil ofte blive pålagt opgaver der sikrer, at eleven og eventuelt forældre bliver inddraget og elevens synspunkter bliver belyst.

  Den klageansvarlige (skolebestyrelse/kommunalbestyrelse) vil beslutte om eleven/forældrene gives medhold, delvist medhold eller ikke medhold i klagen.

 • Hvis den klageansvarlige giver medhold i klagen

  Medhold betyder, at eleven/forældrene gives ret i samtlige af deres klagepunkter, og afgørelsen indeholder en plan, som skal gennemføres for situationen.

  Herefter skal skolen sætte initiativerne i værk jf. afsnittet ’Hvad skal skolen gøre?’ i menuen 'Hvis skolen har problemer med mobning'. 

  Skolen skal også arbejde videre med initiativerne, selv om klagen måske ender i Klageinstans mod Mobning. 

 • Hvis den klageansvarlige giver delvist medhold i klagen

  Delvist medhold betyder, at eleven/forældrene får ret i dele af deres klagepunkter og klagen indeholder en plan, som skal gennemføres for visse dele af klagen.

  Herefter skal skolen sætte initiativerne i værk jf. afsnittet ’Hvad skal skolen gøre?’ i menuen 'Hvis skolen har problemer med mobning'. 

  Skolen skal også arbejde videre med initiativerne, selv om klagen måske ender i Klageinstans mod Mobning. 

 • Når en klage indbringes til Klageinstans mod Mobning

  Det er den klageansvarlige for uddannelsesstedet, der skal sørge for, at klagen videresendes til Klageinstans mod Mobning.

  Når en sag videresendes til Klageinstansen, skal den indeholde alle sagens relevante dokumenter. Det er derfor vigtigt, at I sikrer jer, at I som lærere og pædagoger videregiver alle nødvendige dokumenter til den klageansvarlige allerede inden denne behandler klagen.

  Klageinstans mod Mobning vil vurdere, om skolen har overholdt sine handle-pligter (jf. afsnittet ’Hvem kan klage, og hvornår?’ ovenfor) og træffe en skriftlig afgørelse herom.

 • Påbud

  Hvis klageinstansen finder, at skolen ikke har overholdt lovens handlingspligter, kan den udstede påbud, som kommer til at få virkning på skolen.

   Et påbud betyder, at de initiativer, som påbuddet lyder på, skal igangsættes. Det kan f.eks. være påbud om konkrete initiativer for at stoppe mobningen. Påbuddet vil ofte kræve, at uddannelsesstedet dokumenterer indsatsen af hensyn til klageinstansens opfølgning.

  I vil ofte spille en rolle i den praktiske gennemførelse af påbuddet, men hvordan og hvor meget anvises af skolelederen på baggrund af klageinstansens afgørelse.