Spring til indhold

Mobning på dit barns skole


 • Hvad er mobning?

  Mobning er et uhensigtsmæssigt mønster i en gruppe, hvor alle har forskellige roller, og hvor ansvaret ikke kan pålægges enkeltindivider. Det kan godt være en enkelt, der starter mobningen, men der vil ofte være andre der er med til det, og måske nogle der ser på uden at gribe ind. De deltager ikke, men accepterer passivt det, der foregår.

  Mobning går udover den/de samme igen og igen, og det kan foregå på mange måder; ved vold/slåskampe, at blive kaldt grimme ting, at blive truet, at blive latterliggjort, at blive udelukket fra fællesskabet, at andre undgår en eller ignorerer en, at man bliver bagtalt eller ikke bliver inviteret med til sociale arrangementer.

  Mobning kan både foregå i skolen, i fritiden, i klubben og på sociale medier. At komme mobning til livs kræver, at der arbejdes med hele gruppen og de måder gruppen er sammen på.

 • Hvordan opdager jeg, hvis mit barn bliver mobbet?

  Det kan være svært som forældre at vurdere, hvornår der er tale om mobning, da man til daglig ikke ser ens barn sammen med andre børn.

  Men som forælder er der en række ting, du kan være opmærksom på – ting som indikerer, at dit barn måske har det svært. Det kan f.eks. være, at du bemærker, at dit barn ikke længere deltager i sociale arrangementer, ikke leger med andre børn, virker trist eller trækker sig ind i sig selv. Selvom der ikke nødvendigvis er tale om mobning, er det vigtigt, at du reagerer.

  Hvis der foregår mobning, eller på andre måder er problemer med trivslen i klassen, er det væsentligt at kontakte klasselæreren/kontaktlæreren og fortælle om situationen. Aftal hvad I hver især kan gøre for at forbedre situationen, og om resten af forældregruppen skal involveres. 

 • Hvordan kan jeg støtte mit barn, hvis det bliver mobbet?

  Det kan være svært for et barn/en ung at tale om det at blive mobbet. I nogle tilfælde har barnet/den unge måske selv gjort noget uhensigtsmæssigt overfor andre, fordi gruppemønsteret er usundt.

  Det er vigtigt at være tålmodig både med sig selv, barnet/den unge og de andre børn/unge i klassen. Tag barnet alvorligt og bagatelliser ikke barnets oplevelser.

  I samtalerne med barnet/den unge er det vigtigt at være anerkendende, nysgerrig og lyttende. Stil spørgsmål og vær forstående, og forsikr samtidig barnet om, at du vil gøre alt for at hjælpe. Læg vægt på, at barnet/den unge er havnet i en svær situation, hvor alle i gruppen/klassen skal have hjælp til at være sammen på en anden måde – det er ikke nogens skyld. Vær opmærksom på ikke at tale ned om andre elever, lærere eller forældre.

  Hvis der foregår mobning, eller der på andre måder er problemer med trivslen i klassen, er det vigtigt at kontakte klasselæreren/kontaktlæreren om situationen. Skolen har pligt til at handle, hvis der foregår mobning. Aftal hvad I hver især kan gøre for at forbedre situationen, og om resten af forældregruppen skal involveres.

  Det er vigtigt at holde hovedet koldt og forsøge at undgå at blive vred. Indgå konstruktivt i samarbejdet med skolen, og overvej hvordan svære og følelsesladede emner italesættes i en god tone.

  Det er vigtigt løbende at tale med barnet/den unge om det der foregår i skolen, og om de initiativer der bliver sat i gang for at løse problemet. Vær her særligt opmærksom på:

  • Hvilken virkning har de igangsatte indsatser for barnets/den unges trivsel?
  • Kan du se positive tegn på forandring hos barnet/den unge eller forværres tilstanden?

  Hjælp barnet/den unge til at skabe positive relationer til andre børn/unge, f.eks. ved at invitere til legeaftaler eller andre sociale aktiviteter.

 • Hvad kan jeg gøre, hvis der er mobning i mit barns klasse?

  Hvis du oplever mobning i dit barns klasse, er det vigtigt at forstå, at du kan være en vigtig medspiller i at få mobningen til at ophøre.

  Når du taler med dit barn om det, der foregår i klassen, er det vigtigt at tydeliggøre, at alle i klassen har et ansvar og alle bliver påvirkede – også selv om dit eget barn ikke nødvendigvis er direkte involveret i mobningen. Vær opmærksom på ikke at udpege enkelte elever som syndebukke og ofre. Det er særligt vigtigt ikke at tale negativt om andre elever/forældre/lærere.

  Fokus i samtalen skal altid handle om, hvordan dit eget barn kan hjælpe med at sige STOP, stå bag dem, det går udover og hente den fornødne hjælp hos voksne i situationen, hvor det er svært.

  Hvis du som forælder bliver opmærksom på, at der foregår mistrivsel eller mobning i dit barns klasse, kan det være en god ide at sætte fokus på det på et forældremøde. Forældrene spiller en stor rolle for klassens dynamik, og DCUM anbefaler, at forældrene samarbejder, og drøfter, hvordan de kan bakke op og hjælpe de involverede. Det er væsentligt, at der bliver sat ind med fællesskabsrettede aktiviteter, hvor der er fokus på en mere positiv måde at være sammen på, og hvor børnene lærer at være sammen om noget andet end at mobbe.

 • Hvad kan jeg gøre for at forebygge mobning i mit barns klasse?

  Som forældre er du en vigtig rollemodel i forhold til at forebygge mobning i dit barns klasse. 

  I klassen

  Det er vigtigt at sørge for at deltage i og bakke op om de klassearrangementer der afholdes.

  På forældremøder er det en god ide at drøfte en fælles og inkluderende fødselsdagspolitik – og at hjælpe hinanden på tværs hvis nogle forældre har udfordringer med at hente/bringe deres børn i forbindelse hermed.

  Drøft og lav fælles aftaler om, hvordan I forholder jer og kontakter hinanden i tilfælde af konflikter, eller hvis I oplever, at børn bliver holdt udenfor fællesskabet.

  Derudover er det en god ide at sætte fokus på elevernes digitale liv, f.eks. kan I sammen med børnene opsætte klasseregler for deres færden på sociale medier.

  Med barnet

  Det er vigtigt, at du støtter dit barn i at tale og lege med andre og deltage i sociale arrangementer.

  Børn afspejler ofte deres forældre, så sørg for at tale pænt om andre elever, forældre og lærere.

  Hvis dit barn oplever konflikter, er det vigtigt, at du både anerkender barnets oplevelser og samtidig hjælper dit barn til at se situationen fra flere vinkler. Dette kan f.eks. være ved, at du spørger barnet om, hvordan andre elever måske har oplevet konflikten.

  Snak med dit barn om, hvad han/hun kan gøre, hvis der foregår mobning eller hvis nogen bliver dårligt behandlet. Du kan f.eks. lære dit barn at sige fra når han/hun oplever noget negativt, og du kan lære barnet at hente en voksen i situationer hvor der er brug for det.

 • Hvad skal skolen gøre ?

  Hvis skolen har vurderet, at der er tale om mobning, skal den indenfor 10 arbejdsdage fra din henvendelse lave en handlingsplan, som beskriver, hvordan mobningen bringes effektivt til ophør.

  Handlingsplanen revideres løbende efter behov. Skolen skal også iværksætte eventuelle midlertidige ’her og nu’ foranstaltninger, som kan standse mobningen indtil handlingsplanen iværksættes. Skolen kan f.eks. igangsætte en pædagogisk proces i og omkring klassen/gruppen hvor mobningen foregår.

  Det kan være hensigtsmæssigt at arbejde med gruppekultur for at bringe mobning til ophør. Det er her de lokale løsninger skal findes, og alle parter skal samarbejde om at løse problemerne.

  Som forælder vil du som udgangspunkt kun blive inddraget i sager, som vedrører børn du har forældremyndigheden over. Det betyder også, at du ikke vil blive inddraget, hvis dit barn er over 18 år.

  Hvis skolen inddrager dig i arbejdet med handlingsplanen, er det vigtigt, at du deltager. Det giver dig de bedste muligheder for at hjælpe med at standse mobningen. Uanset om du inddrages i arbejdet eller ej, så skal skolen informere dig om handlingsplanens indhold og eventuelle midlertidige foranstaltninger.

  Hvis skolen vurderer, at der ikke er tale om mobning, har den frihed til at håndtere situationen på en måde som den finder hensigtsmæssigt.

 • Hvis jeg ikke synes, at skolen gør tilstrækkeligt

  Hvis du er utilfreds med skolens vurdering og behandling af sagen, har du mulighed for at klage til skolen.

  Du kan klage hvis… 

  • skolen ikke har en forebyggende antimobbestrategi
  • skolen ikke har taget stilling til, om der foregår mobning på baggrund af en henvendelse om mobning
  • skolen ikke har foretaget de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at stoppe mobningen, frem til iværksættelse af handlingsplanen
  • skolen ikke har udarbejdet eller gennemført en tilstrækkelig handlingsplan på baggrund af en henvendelse om mobning
  • skolen ikke har informeret dig/dit barn om hvilke tiltag der vil blive sat i værk.

   Du kan læse nærmere om, hvordan du klager under punktet ’Hvis du ønsker at klage