Spring til indhold

Hvad sker der når du har klaget?


 • Hvis skolen giver dig medhold i klagen

  Medhold betyder, at den klageansvarlige giver dig ret i dine klagepunkter. Hvis du er enig i, at dine klagepunkter er imødekommet, skal skolen sætte initiativerne i værk. Det kan f.eks. være:

  • at lave og gennemføre en tilstrækkelig handlingsplan for at standse mobningen eller sørge for, at en eksisterende handlingsplan bliver gennemført.

  • at iværksætte de nødvendige midlertidige foranstaltninger for at stoppe mobningen.

  • at kravet om en antimobbestrategi bliver opfyldt, og/eller

  • at sørge for, at du bliver tilstrækkelig informeret om de beslutninger, der tages.

  Det er vigtigt, at du som forælder indgår i den dialog skolen inviterer til, og du må også gerne selv tage initiativ til dialog.

  Hvis du ikke mener, at dine klagepunkter er imødekommet fuldt ud, kan du bede den klageansvarlige sende klagen videre til Klageinstans mod Mobning.

 • Hvis skolen giver dig delvist medhold i klagen

  Delvist medhold betyder, at den klageansvarlige kun er enig i dele af klagen.

  • Hvis du er tilfreds/enig med beslutningen og de indsatser skolen vil iværksætte, skal skolen sørge for at indsatserne bliver sat i værk.

  • Hvis du er uenig/utilfreds med planen, skal uddannelsstedets øverste ansvarlige sende klagen videre til Klageinstans mod Mobning i forhold til de punkter, du ikke får medhold i.

  Klageinstansen vil herefter vurdere, om uddannelsstedet har gjort nok i situationen.

 • Hvis skolen ikke giver dig medhold i klagen

  Ikke medhold betyder, at den klageansvarlige ikke giver dig ret i dine klagepunkter, men mener, at skolen har handlet, som den skulle efter de nye regler.

  Hvis den klageansvarlige ikke giver medhold i klagen, har den klageansvarlige pligt til at sende sagen videre til Klageinstans mod Mobning.

 • Klageinstansens afgørelse

  Når Klageinstans mod Mobning har færdigbehandlet sagen, sender den en skriftlig, begrundet afgørelse med informationer, der skal bruges i den videre proces.

  Afgørelsen sendes til dig, hvis dit barn er under 18 år.

 • Påbud

  Hvis klageinstans mod Mobning vurderer, at skolen ikke har overholdt sine handlepligter, kan klageinstansen udstede et påbud, hvor der stilles krav til skolen om at gennemføre indsatser jvf. handlepligterne.

  Afgørelsen kan også indeholde anbefalinger til, hvordan skolen kan gennemføre indsatsen.

  Et påbud betyder at skolen skal igangsætte de initiativer som påbuddet lyder på. Det kan f.eks. være konkrete initiativer for at stoppe mobning.

  Normalt udstedes der ikke påbud med en frist på under 14 dage. Klageinstans mod Mobning følger op på at udstedte påbud bliver efterlevet

 • Sanktioner

  For kommunale skoler: 
  Hvis skolen ikke efterlever et evt. udstedt påbud indenfor en rimelig frist, kan klageinstans mod Mobning anmode Statsforvaltningen om at påse at kommunalbestyrelsen og den pågældende skole efterlever påbuddet. Statsforvaltningen kan i yderste konsekvens træffe afgørelse om tvangsbøder til de ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  For selvejende/private skoler samt ungdomsuddannelser:
  Undervisningsministeren kan efter anmodning fra Klageinstans mod Mobning tilbageholde tilskud til selvejende skoler som ikke har efterlevet et udstedt påbud indenfor en rimelig frist.

  Tilbageholdelsen af tilskud kan vare indtil påbuddet er efterlevet, eller tilskuddet kan helt bortfalde. Klageinstansen fastsætter størrelsen på tilbageholdelsen af tilskud. Beløbet vil blive fastsat under hensyn til uddannelsesstedets økonomi.