Spring til indhold

Hvad sker der når du har klaget?


 • Hvordan foregår en lokal klagebehandling?

  Det er den øverst ansvarlige, som skal behandle klagen først. Det vil sige kommunen for folkeskoler (og andre kommunale skoler), og skolens bestyrelse for andre, f.eks. privatskoler, friskoler og efterskoler, men de må gerne pege på en anden til at udføre opgaven, f.eks. skolens leder.

  Uanset hvem der klagebehandler, skal sagen først belyses: Hvad er der sket i klassen og med eleven og hvordan har skolen reageret?

  Dit barn skal også inddrages efter alder og modenhed – hvad kan det fortælle om situationen? Hvis du er i tvivl om dine eller barnets rettigheder ved en samtale eller anden form for inddragelse, kan du læse fold-ud-punktet om netop dette.

  Når sagen er godt belyst, skal du have mulighed for at kommentere på det materiale, som vil blive brugt til afgørelsen (partshøring), og du skal have en frist, der passer til dig og til materialets størrelse. Måske 14 dage, måske mere, men du kan hjælpe på sagsbehandlingstiden ved at svare så hurtigt, som muligt. Også hvis du bare vil svare, at du ikke ønsker at kommentere.

  Derefter vil du modtage en afgørelse med enten medhold, delvist medhold eller ikke medhold.

  Du barn kan i visse tilfælde opleve at få afvist klagen uden, at den er behandlet. For eksempel hvis du ikke har del i forældremyndigheden eller hvis dit barn ikke længere går på skolen når du klager. Hvis du ikke er enig i afvisningen, og skolen eller kommunen ikke vil sende din klage og afvisning videre til os, har du mulighed for at kontakte os i Klageinstans mod Mobning.

  Du har altid mulighed for at trække klagen tilbage. For eksempel hvis skolen finder en løsning, der virker, eller hvis problemet af andre årsager er stoppet.

 • Om inddragelse af dit barn

  Dit barn skal inddrages efter alder og modenhed – hvad kan det fortælle om situationen?

  Hvis inddragelse bliver i form af samtale med dit barn, må du naturligvis gerne være til stede for at støtte dit barn, men det er vigtigt at barnet selv får mulighed for at sige sit.

  Du kan ved samtale opleve, at du får at vide, at du slet ikke må tale, men eftersom inddragelsen skal ske efter alder og modenhed, kan det jo være nødvendigt, at du støtter dit barn. F.eks. hvis det er utrygt, men også at du hjælper det med at komme i tanker om bestemte ting, det kan fortælle med sine egne ord.

  Hvis du vurderer, det ikke vil fungere med samtale på grund af dit barns alder og modenhed, kan du bede om, at barnet kommer til orde på en anden måde, f.eks. ved hjælp af spørgeskema eller gennem dine gengivelser af barnets oplevelser og reaktion.

  Hvis du er i tvivl om dine eller barnets rettigheder ved en samtale eller anden form for inddragelse, kan du kontakte os for at spørge.

 • Hvis du får medhold i klagen

  Medhold betyder, at den klageansvarlige giver dig ret i dine klagepunkter, og i sådan en situation skal du også have en redegørelse for, hvad der nu vil blive sat i værk og en konkret plan for gennemførelse. Det kan f.eks. være:

  * at lave og gennemføre en tilstrækkelig handlingsplan for at standse mobningen eller sørge for, at en eksisterende handlingsplan bliver gennemført.

  * at iværksætte de nødvendige akutte tiltag for at gribe ind over for mobningen mens man venter på en handlingsplan.

  * at sørge for, at du bliver tilstrækkelig informeret om de beslutninger, der tages og/eller.

  * at kravet om en antimobbestrategi bliver opfyldt.

  Det er vigtigt, at du som forælder indgår i den dialog skolen inviterer til, og du må også gerne selv tage initiativ til dialog.

  Hvis du ikke mener, at dine klagepunkter er imødekommet fuldt ud, eller at planen for løsning ikke er god, kan du bede den klageansvarlige sende klagen videre til Klageinstans mod Mobning. Skolen skal samtidig fortsætte med at arbejde med sagen ud fra de planer, der er blevet lagt.

  Hvis du ikke giver besked, vil klagen automatisk blive sendt ind til Den Nationale Klageinstans mod Mobning efter 20 kalenderdage, men du kan hjælpe på den samlede sagsbehandlingstid, ved at give hurtigt besked.

 • Hvis du får delvist medhold i klagen

  Delvist medhold betyder, at den klageansvarlige kun er enig i dele af klagen og uenig i andre dele. I sådan en situation skal du også have en redegørelse for, hvad der nu vil blive sat i værk og en konkret plan for gennemførelse for de punkter, som I er enige om. Det kan f.eks. være:

  * at lave og gennemføre en tilstrækkelig handlingsplan for at standse mobningen eller sørge for, at en eksisterende handlingsplan bliver gennemført.

  * at iværksætte de nødvendige akutte tiltag for at gribe ind over for mobningen mens man venter på en handlingsplan.

  * at sørge for, at du bliver tilstrækkelig informeret om de beslutninger, der tages og/eller.

  * at kravet om en antimobbestrategi bliver opfyldt.

  Det er vigtigt, at du som forælder indgår i den dialog skolen inviterer til, og du må også gerne selv tage initiativ til dialog.

  Hvis du ikke er tilfreds med, at du ikke har fået medhold i det hele, eller at planen for løsning ikke er god, kan du bede den klageansvarlige sende klagen videre til Klageinstans mod Mobning. Skolen skal samtidig fortsætte med at arbejde med sagen ud fra de planer, der er blevet lagt.

  Hvis du ikke giver besked, vil klagen automatisk blive sendt ind til Den Nationale Klageinstans mod Mobning efter 20 kalenderdage, men du kan hjælpe på den samlede sagsbehandlingstid, ved at give hurtigt besked.

 • Hvis du ikke får medhold i klagen

  Ikke medhold betyder, at den klageansvarlige ikke giver dig ret i dine klagepunkter, men mener, at skolen har handlet, som den skulle efter de nye regler.

  Hvis du ikke er tilfreds med, at du ikke har fået medhold i det hele, eller at planen for løsning ikke er god, kan du bede den klageansvarlige sende klagen videre til Klageinstans mod Mobning. Skolen skal samtidig fortsætte med at arbejde med sagen ud fra de planer, der er blevet lagt.

  Hvis du ikke giver besked, vil klagen automatisk blive sendt ind til Den Nationale Klageinstans mod Mobning efter 20 kalenderdage, men du kan hjælpe på den samlede sagsbehandlingstid, ved at give hurtigt besked.

 • Klageinstansens afgørelse

  Klageinstansen skal lige som ved den lokale klagebehandling sikre, at sagen er belyst, at dit barn er inddraget efter alder og modenhed og at du (og skolen) har haft mulighed til at kommentere på nyt materiale til sagen. Du kan læse mere om dette i fold-ud-punktet herover, som hedder ”Hvordan foregår en lokal klagebehandling?”

  Vores sagsbehandlingstid bliver nogle gange forlænget af, at vi skal bede skolen eller kommunen om at indsende mere materiale, at du måske har brug for mere tid til at kommentere på det, vi sender til dig eller at vi ikke kan komme i kontakt med dig eller skolen på grund af sommerferie og lignende.

  Derfor tager nogle sager lang tid og andre kort. Det korteste hos os er normalt omkring 2 måneder, mens det længste har været over et år i helt usædvanlige sager. Gennemsnittet i 2019 lå på lidt over 4 måneder. Du kan selv bidrage til en hurtig proces ved at svare hurtigt, når du får materiale og også give hurtigt besked, hvis du ikke vil kommentere på det.

  Når Klageinstans mod Mobning har færdigbehandlet sagen, sender den en skriftlig, begrundet afgørelse med informationer, der skal bruges af skolen eller kommunen til at arbejde videre med problemerne.

  Afgørelsen sendes til dig og til den, der var ansvarlig for at behandle klagen lokalt, det vil sige enten kommunen (folkeskoler) eller skolens bestyrelse (privatejede skoler).

  Nogle gange vil der også blive givet et påbud om, at skolen skal følge loven, og det følger klageinstansen op på i en periode.

 • Påbud

  Hvis Klageinstans mod Mobning vurderer, at skolen ikke har håndteret mobningen efter loven mens sagen blev behandlet i klageinstansen, kan klageinstansen udstede et påbud, hvor der stilles krav til skolen om at gennemføre det, som loven siger.

  Afgørelsen kan også indeholde anbefalinger til, hvordan skolen kan gennemføre indsatsen.

  Et påbud betyder at skolen skal igangsætte de initiativer som påbuddet lyder på. Det kan f.eks. være konkrete initiativer for at stoppe mobning.

  Normalt udstedes der ikke påbud med en frist på under 14 dage, og hvis der skal laves en handlingsplan, vil fristen normalt være 4 uger fra afgørelsen, fordi opgaven først skal igennem til skolen og fordi den efterfølgende skal sende noget skriftligt ind til klageinstansen. Begge dele går der lidt tid med, og derfor kan vi ikke sætte fristen til 10 arbejdsdage, som jo normalt er lovens frist til et første udkast til handlingsplan.

  Når skolen har lavet handlingsplanen, skal den sættes i værk med det samme. Skolen skal altså ikke vente på, at klageinstansen har vurderet, om påbuddet er efterlevet.

 • Sanktioner

  For kommunale skoler, herunder folkeskoler: 
  Hvis skolen ikke efterlever et evt. udstedt påbud indenfor en rimelig frist, kan klageinstans mod Mobning anmode Statsforvaltningen om at påse at kommunalbestyrelsen og den pågældende skole efterlever påbuddet. Statsforvaltningen kan i yderste konsekvens træffe afgørelse om tvangsbøder til de ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Der har endnu ikke været en skole, som ikke har efterlevet påbuddet.

  For selvejende/private skoler f.eks. privatskoler og efterskoler:
  Undervisningsministeren kan efter anmodning fra Klageinstans mod Mobning tilbageholde tilskud til selvejende skoler som ikke har efterlevet et udstedt påbud indenfor en rimelig frist.

  Tilbageholdelsen af tilskud kan vare indtil påbuddet er efterlevet, eller tilskuddet kan helt bortfalde. Klageinstansen fastsætter størrelsen på tilbageholdelsen af tilskud. Beløbet vil blive fastsat under hensyn til uddannelsesstedets økonomi.

  Der har endnu ikke været en skole, som ikke har efterlevet påbuddet.