Spring til indhold

Projekt: Kvalitet og ledelse i nordiske dagtilbud

header image
billede
BM2piger_butik.jpg

Nordisk samarbejde undersøger kvaliteten af anvendte værktøjer til faglig ledelse i dagtilbud i norden.

Hvordan forstås begrebet 'pædagogisk kvalitet' på tværs af de nordiske lande? Hvilken viden, værktøjer og metoder anvender ledere af nordiske dagtilbud til udvikling af den lokale praksis? Hvad er deres erfaringer?

Disse og mange andre spørgsmål søger vi svar på i et tværgående nordisk projekt, hvor DCUM, FOBU og Nordisk Förskola gennem interviews og spørgeskemaundersøgelse indsamler viden fra dagtilbudsledere i de nordiske lande. 

Resultatet skal inspirere og bidrage til arbejdet med kvalitet og faglig ledelse i de nordiske landes dagtilbud. Projektet har et bredt nordisk fokus, men vil samtidig bidrage med vidensdeling blandt de enkelte fagprofessionelle i den pædagogiske praksis. Projektet kan på denne måde understøtte kvaliteten hos de enkelte dagtilbud, og dermed det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

DCUM #3 Jammerbugt low (28 of 56).jpg (1)
Heidi Knudsen
Chefkonsulent DCUM

"Det er vores ambition, at projektet  bidrager til at styrke det nordiske samarbejde om kvalitet i dagtilbud, og samtidig sætte 'kvalitet i dagtilbud' på dagsordenen i de nordiske lande, og i Nordisk Ministerråd"

 

Projektet 'Kvalitet i nordiske dagtilbud' ønsker at skabe stærke samarbejder og netværk på tværs af de nordiske landes dagtilbudsområder. Dels gennem det etablerede partnerskab i projektet, dels gennem projektets leverancer og resultaternes forankring i de nordiske landes dagtilbud.

Projektet løber i perioden 2022-2024 og støttes økonomisk af Nordplus programmet, som er Nordisk Ministerråds største uddannelsesprogram for livslang læring i de nordiske og baltiske lande.

 

Vi er nu i gang med at dykke ned i spørgeskemaundersøgelse, interviews og desk research for at samle alle pointerne om forskelle og ligheder på, hvordan vi arbejder med kvalitet i dagtilbud i de nordiske lande.

 


 

  

Kvalitet og ledelse i nordiske dagtilbud: Vi får det samme, men prisen varierer

Projektets indledende blik rundt i Norden viser, at vi på flere punkter ligner hinanden, når vi taler målbare og sammenlignelige parametre som f.eks. normering og pædagogandel. Men når vi zoomer ind på prisen, så bliver billedet mere broget.

Vi kan se, at en plads i vuggestue (0-2 år) koster fra 1100 DKR til godt 4200DKR om måneden inklusiv kost. Her topper Danmark listen, mens Sverige er billigst. I Finland og Norge varierer prisen med husstandsindkomsten, og kan således være alt fra 0 DKR til ca 2200 DKR.

  

Månedlig pris for dagtilbudsplads 0-2 år

  • Danmark       ca 4200 DKR
  • Norge           ca 2600 DKR (varierer fra 0- 2600 afhængig af indkomst)
  • Finland          ca 2200 DKR (varierer fra 0- 2200 afhængig af indkomst)
  • Island            ca 2200 DKR
  • Sverige          ca 1100 DKR

Og hvad får forældrene så for pengene? Her tegner der sig et noget mere homogent billede, f.eks. i forhold til nomineringer. Her har Danmark og Norge de bedste nomineringer med 3 børn pr voksne i 0-3 års alderen og 6 børn pr voksen i (3-6 år), men udsvingene er små på tværs af landene.

I denne rundspørge figurerer Sverige med et gennemsnit på 5,1 børn pr voksen, idet der ikke opgøres på aldersgrupper.

Når vi ser på sammensætningen af det pædagogiske personale, så er der igen variationer landende imellem, men også interne difference i f.eks. Island, hvor der iflg. loven skal være 66% pædagoguddannede, men ude i daginstitutionerne er tallet ca 20%.

 

Alt i alt tegner der sig et billede af at Norden varierer på pris og pædagogandel, mens normeringen er fhv ens.  Hvis normeringen vejer tungt som kvalitetsparameter, hvilket ofte er tilfældet, så er det jo nærliggende at vende blikket mod det eller de lande som leverer samme normering og pædagogandel som de øvrige men til lavere pris for forældrene. Og her falder Sverige i øjnene i denne lille undersøgelse.

 

Masser af forbehold

Når det så er sagt, så skal vi huske at træffe en række forbehold for resultaterne og fortolkningerne ovenfor. Først og fremmest har vi i desk researchen kun korrigeret for de forskelligheder der måtte være i indbygget i selve tallene (er prisen med eller uden kost? Er der forskel i aldersopdelinger osv.). Vi kan på dette niveau ikke tage højde for andre potentielle underliggende strukturer eller divergerende opgørelsesmetoder, som kan gøre det problematisk at sammenligne tallene. F.eks politiske omkring differentieret betaling etc.

Dertil kommer, at de tre udvalgte parametre kun tegner et lille hjørne af det billede man kan kalde kvalitet i dagtilbud. Kvalitetskriterier og -opfattelse varierer fra land til land. Nogle kriterier kan fhv let kvantificeres og måles. Andre kan ikke.

 

 

Andel af pædagogisk personale som er pædagog-uddannet

  • Danmark               53 %                      
  • Norge                    ca 45-50%         
  • Finland                  33%
  • Island                   20%
  • Sverige                  59%

Hvis du vil vide mere ...

 

Projektleder Helene Borgholm

Telefon: 72 26 54 07

 

Om DCUMs samarbejde med Nordisk Förskola

læs mere
DCUM #1 Thorsted low (49 of 55).jpg (1)

Nyt dagtilbudstermometer !

Hvert år bruger hundredevis af dagtilbud DCUMs Dagtilbudstermometer til at få børnenes eget syn på børnemiljøet. Oplever børnene at de har gode venner i børnehaven? Er de glade for at gå i børnehave? Larmer det i børnehaven? etc. Et nyt og forbedret Dagtilbudstermometer indfanger børneperspektivet.

læs mere
DT20_tablet.png