Spring til indhold

Kultur, æstetik og fællesskab

header image
Af DCUM
billede
BM2 piger_musik.jpg

Kultur, æstetik og fællesskab er et læreplanstema, som er med til at præge børns forståelse af og tilgang til verden.

Pædagogiske overvejelser over, hvordan børn får mulighed for at praktisere deres egen kultur i deres hverdag, danner grundlag for, at børn i dagtilbud oplever at udforske og eksperimentere med forskellige kulturelle udtryksformer.

Det er gennem mødet med andre kulturelle værdier og udtryksformer – kunstnerisk, kulturelt, menneskeligt – at vi bliver bevidste om egne kulturelle rødder. Ved at skabe traditioner og udvikle en kulturel praksis i dagtilbud, kan børn blive inspireret til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder på deres vej.

Man forbinder ofte børn og kultur med de 3 K´er, som: kultur for børn, kultur med børn og kultur af børn!  De to første kategorier for børn og med børn dækker en bred vifte af de kulturtyper, som mange børn i et eller andet omfang har kendskab til, herunder blandt andet teaterforestillinger, computerspil, musik, og museer. Disse kategorier kræver, at voksne enten formidler kulturen, deltager i- eller præsenterer børnene for kultur. Den sidste kategori kultur af børn eller børns egen kultur. Den bygger på forståelse af, at børn i sig selv er kulturskabende. Kort sagt kan man sige, at det er de kulturelle udtryk og værdier, børn selv frembringer i deres gøren og laden – det er de kulturelt formgivende processer, der skaber mening og betydning for børnene i øjeblikket. Det kan være udtryksformer som rim, remser, sange, vitser, lege, men også mere æstetiske udtryk som rytmer og gangarter. I arbejdet med at udvikle børns kulturelle udtryksformer og værdier, er alle tre former for kultur vigtige at have for øje i det pædagogiske arbejde.

Kultur, æstetik og fælleskab kan i relation til læreplansarbejdet i dagtilbud ses i sammenhæng med formgivende processer. Legende processer som børnene oplever som spændende og udfordrende, og som sætter følelser, spænding, angst, sjov og ballade i centrum. Legen er derfor et vigtigt element, da den udelukkende er på børnenes præmisser og derfor varetager børneperspektivet.

For at støtte op om en udvikling af børns kulturelle udtryksformer og værdier kan man som voksen:

  • Give børn mulighed for at opleve teater- og danseforestillinger, koncerter, udstillinger og museer
  • Præsentere dem for forskellige madkulturer
  • Præsentere børn for forskellige kunstneriske arbejdsformer
  • Præsentere klassisk og moderne litteratur og film
  • Gøre computere og andre medier tilgængelige
  • Tage del i folkelige og egne traditioner som fastelavn, høstfest, kirkebesøg etc.
  • Arrangere hjemmebesøg hos børnene
  • Være rollemodeller som selv danser, læser, spiller musik, maler etc.
  • Være nysgerrig på børnenes måder at udtrykke sig på og opleve

iPads og digital dannelse i børnehaven

Læs artiklen her