Spring til indhold

Ind ad døren til tryghed

header image
Af Trine Kjær
billede
SM2pigerExt

På Bregnbjergskolen i Vojens har de oprettet et Trivselsråd, hvor elevrepræsentanter fra alle klasser sætter fokus på tryghed i skolen. Arbejdet i Trivselsrådet giver eleverne medansvar for det sociale klima og herved forebygges mobning.

Eleverne i Trivselsrådet er stolte af deres funktion som formidlere af trivsel og tryghed.

I Trivselsrådet er der 24 elever, som mødes omkring ti gange om året for at tale om mobning, konfliktløsning og sociale kompetencer på tværs af klassetrin. Alle i Trivselsrådet skal tage opgaver eller oplæg med tilbage til deres klasser, og det betyder, at der jævnligt bliver talt om trivsel og samvær i klasserne. Trivselsrådet har endvidere til opgave at deltage i planlægningen af den årlige Trivselsdag, som afholdes på skolen. På Trivselsdagen får eleverne lejlighed til at være sammen på en anden måde, end de plejer samtidig med, at de forøger deres viden om et bestemt emne under overskriften trivsel.

Fakta

På Begnebjergskolen findes to råd, hvor eleverne har mulighed for at påvirke rammerne for deres skoledag; Trivselsrådet og Elevrådet.

Trivselsrådet varetager opgaverne omkring skolens psykiske undervisningsmiljø og trivsel.

Elevrådet varetager opgaverne omkring elevernes fysiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Samarbejde mellem Trivselsråd og Elevråd er en forudsætning for helhed i skolens undervisningsmiljøarnejde og undervisningsmiljøvurderinger. Enkelte elever deltager i både Trivselsråd og Elevråd, og det gør kommunikationen enkel og flydende.

Hvem kan være med?
Alle må være med i Trivselsrådet, men der er nogle ting, som man bør overveje inden, man melder sig. Man skal være villig til at bruge nogle timer på at blive undervist i, hvad mobning er. Man skal bekymre sig for andre, og kunne fornemme, når andre ikke har det godt eller bliver uretfærdigt behandlet. Endvidere må man gerne være god til både at lytte og snakke med andre om deres problemer.

- Det er bedst, hvis alle klasser er repræsenterede. Det første år vandt tanken om et Trivselsråd ikke tilslutning fra udskolingen. Det var usejt, synes eleverne fra 8. og 9. klasse, fortæller Karin Lund, som er lærer på skolen og koordinater for Trivselsrådet.

- Næste år var jeg rundt i de store klasser for at fortælle om rådets arbejde. Jeg fortalte blandt andet, at vi havde brug for nogle elever, som bekymrer sig for andre – nogle som vil investere lidt tid og bruge energi på at gøre skolen til et trygt og rart sted at være. Efterfølgende fik alle klasser en repræsentant, og en del er repræsenteret med to elever, siger Karin Lund.

Hvad snakker de om?
I Trivselsrådet snakker eleverne for eksempel om, hvor på skolen der er risiko for mobning, og hvad man kan gøre for at stoppe det.

- Jeg kan huske, at vi lavede et mobbekort over skolen. Vi fik en tegning af skolen, og så satte vi krydser de steder, hvor vi mente, der var mest mobning. Bagefter snakkede vi om, hvorfor det var de steder, der blev mobbet, fortæller Steffen fra 8. kl.

- I vores klasse har vi også talt om mobning, fordi der var en, der blev mobbet. Men nu er det holdt op. Vi brugte nogle af de ting, som vi har lært om mobning her i Trivselsrådet, siger Maria fra 7. kl.

I Trivselsrådet snakker de også om girafsprog, ulvesprog, konflikttrappen, og de diskuterer sange eller digte, som på en eller anden måde handler om trivsel eller mistrivsel. En del af tiden bruges til gruppearbejde, og der er som regel mindst tre klassetrin repræsenteret i hver gruppe. De store hjælper de små.

Emnerne tages op i klassen
Alle skolens lærere har givet tilsagn om at bruge lidt undervisningstid på Trivselsrådets arbejde. På den måde får medlemmerne af Trivselsrådet et rum, hvor de kan fortælle deres klassekammerater om det, de har arbejdet med. Ofte får eleverne også en opgave, som skal løses eller diskuteres i klassen.

- Det er ikke altid, at det er så let at finde tid i klassen til at tale om det fra Trivselsrådet, for nogle gange er der noget fagstof, som vi er kommet bagud med, og så skal vi lige igennem det først. For det meste når vi alligevel det hele, fortæller Steffen.

Den årlige trivselsdag
Mens trivselsrådet kun har eksisteret i 2 år, så har Bregnbjergskolen i 5 år afholdt en årlig Trivselsdag. I 2005 handlede den om mobning, og året inden var det sproget, som var på dagsordenen. Trivselsrådet er med til at fastsætte emnet og kommer med bud på dagens indhold. Karin Lund har som koordinator af Trivselsrådet til opgave at formidle ideerne til sine kolleger. På Trivselsdagen er der fokus på samvær og fællesoplevelser, mens alle arbejder med et bestemt emne, der kan udvikle og fremme trivslen på skolen.

En indsats for at forebygge mobning
Trivselsdagen og Trivselsrådet er en del af skolens præventive indsats mod mobning, og arbejdet er værdifuldt for alle, der færdes på skolen.
- Vores Trivselsråd er lige så vigtigt som vores elevråd, og børnene vokser ved at være med. Det er ikke kun ressourcestærke elever og søde børn, der er med, siger skoleleder Lisannete Qvortrup.

- En anden rigtig god ting er, at man i trivselsrådet arbejder på tværs af afdelingerne. I dagligdagen kan det være svært at få etableret et samarbejde på tværs af afdelingerne, men i Trivselsrådet lykkes det virkelig godt at få eleverne til at arbejde på tværs, siger hun.

At arbejde med trivsel er ikke et projekt, som afsluttes, det er en vedvarende proces, som de vil holde fast i på skolen:

- Trivselsrådet er en forebyggende instans, og det er en fortsættende proces, der ikke er målrettet et bestemt resultat, hvorefter arbejdet kan afsluttes, for der kommer hele tiden nye elever og nye tendenser, vi skal forholde os til. Vi erklærer os ikke mobningsfri, men vi lader heller ikke som ingenting, slutter Lisannete Qvortrup.