Spring til indhold

Corona-genåbning: Husk den professionelle dømmekraft

header image
Af Jannie Moon Lindskov
billede
DCUM #3 Jammerbugt low (36 of 56).jpg (1)

Corona-epidemien har på ganske kort tid vendt op og ned på dagtilbuddenes hverdag. Øget hygiejne, ændrede rutiner og strukturer sætter nye præmisser for det pædagogiske arbejde med børnene. Genåbningen af dagtilbuddene stiller særlige krav til pædagogisk ledelse, pædagogisk personale, forældre og ikke mindst til børnene om at skulle omstille sig og lære at navigere i en ny og anderledes hverdag. Og det er ikke uden bekymringer og dilemmaer.

Professionel dømmekraft er rygraden i den pædagogiske praksis

Da hverdagen i de danske dagtilbud på ubestemt tid er styret af nye sundhedsfaglige retningslinjer, manualer, og ikke mindst nye rutiner for hygiejne bliver det pædagogiske personales professionelle dømmekraft vigtigere end nogensinde. Den professionelle dømmekraft er nemlig bærende i det pædagogiske arbejde. Dømmekraften hjælper pædago­gerne med kritisk at navigere og agere fagligt forsvarligt og til børnenes bedste i forskellige situationer. Der er risiko for at coronasituationens nye retningslinjer om afstand og øget hygiejne sætter børnenes behov for leg og tumlen, fysisk berøring, trøst og omsorg i anden række, og det udfordrer ikke kun det trygge børnemiljø men i høj grad også den professionelle dømmekraft. 

Ifølge forsker Jan Jaap Rothuizen handler den professionelle dømmekraft om at træde stien, mens vi går den og om at have sans og ikke mindst en fornemmelse for, hvornår vi er på afveje og derfor må stoppe op og justere praksis. Det er afgørende for børnenes trivsel, læring og udvikling at pædagogerne er deres dømmekraft bevidst og at de bruger den aktivt – også i en coronatid, hvor retningslinjer fylder meget. Hvornår bliver håndvask vigtigere end at trøste et ulykkeligt barn? Og hvordan kan afstand være ok selvom behovet for leg også skal opfyldes? Der findes ikke entydige svar på spørgsmål som disse.

Den professionelle dømmekraft er kendetegnet ved, at den kun aktiveres, hvis det pædagogiske personale er opmærksomt og reflekteret i situationerne, og dømmekraften ses derfor samtidig som rygraden i den pædagogiske praksis.

BMPige-fryser-udenfor-CU.jpg
Jannie Moon Lindskov
Direktør, DCUM

"Hvornår bliver håndvask vigtigere end at trøste et ulykkeligt barn? Der findes ikke entydige svar på spørgsmål som disse."

 

Vi skal fastholde det pædagogiske fokus

Genåbningens fase 1 har været præget af et nødvendigt fokus på den fysiske sundhed, og det er DCUMsoplevelse, at det pædagogiske personale, børn og forældre har klaret opgaven rigtig godt. Når vi nu går i gang med fase 2 bliver der forhåbentligt mere plads til igen at arbejde fokuseret på at realisere intentionen bag den styrkede pædagogiske læreplan. Man kan gå så langt som til at sige, at den professionelle dømmekraft skal hjælpe med at af-teknificere det pædagogiske arbejde. Vi skal netop bruge de faglige vurderinger og den professionelle dømmekraft til at sikre trygge og udviklende børnemiljøer i samspil med læreplansarbejdet.

Det gælder derfor om at komme tilbage til kernen i det pædagogiske arbejde. Dagtilbuddene skal fastholde fokus på at etablere trygge og nære relationer og samspil mellem børn og voksne samtidig med fortsat at tilbyde stimulerende og udviklende pædagogiske læringsmiljøer, der bygger på den brede læringsforståelse og som er funderet i det fælles pædagogiske grundlag.

Men spørgsmålet er hvordan dagtilbuddene finder en tilpas balance mellem sundhedsstyrelses retningslinjer om hygiejne, afspritning, rengøring og afstand mellem børnene og den professionelle dømmekrafts virke i hverdagen med børnene? DCUM giver her nogle konkrete bud på hvad man som dagtilbud kan fokuseres på:

Fokusér på tryghed og omsorg

I en forandret hverdag er det særligt vigtigt at skabe en tryg og sikker base for det enkelte barn og for børnegruppe som helhed. Der er brug for nærværende og omsorgsfulde voksne der viser interesse og inviterer til tæt følelsesmæssig kontakt og samspil. Det er derfor helt afgørende for børnenes trivsel i en forandret hverdag, at de voksne formår at tune sig ind på hvad der optager børnene. Samtidig er det også en unik mulighed for at være kontinuerligt mere deltagende i kraft af de små børnegrupper.

 • Kommuniker i børnehøjde. - Pas på med at involvere børnene i voksenprægede logikker, f.eks. omkring hygiejne, sig blot vi vasker hænder, fordi det er klogt.
 • Responder anerkendende på det barnet siger og gør.
 • Skab ’lethed’ i hverdagen og husk at pjatte og lave sjov.
 • Lyt til barnets ideer og følg deres spor.

  
Børneperspektivet

I en hverdag hvor de sundhedsfaglige retningslinjer fylder meget er der risiko at overse børnenes perspektiver og medbestemmelse. Det er derfor vigtigt at overveje hvordan I sikrer at børnene bliver hørt og medinddraget i den nye hverdag, så I skaber mulighed for at give medbestemmelse til børnene.

 • Lav små børnemøder, hvor I spørger børnene til deres gode legesteder.
 • Følg børnene spor og vær nysgerrig og lydhør over for deres udsagn og perspektiver.
 • Deltag i børnenes lege på deres præmisser.
 • Lad børnene bestemme nogle af aktiviteterne.

Rutinernes værdi

Gør en dyd ud af at skabe meningsfulde øjeblikke i de ”nye rutiner”. Rutiner er hverdagens skelet i dagtilbuddene, og der er i rutinerne oplagte muligheder for at skabe tæt og nærværende kontakt til børnene, samt give dem tryghed og omsorg.

 • Indfør genkendelige elementer fra jeres ”normale” rutiner.
 • Overvej hvordan I kan formidle det enkelt og konkret til børnene. - Gør det gerne visuelt der gør det lettere for børnene at huske de ”nye” rutiner.
 • Vis de nye rutiner til børn og gennemgå det slavisk f.eks. med en rundtur på legepladsen hvor I konkret viser hvordan det skal foregå?
 • Vær åben og lyt til børnenes spørgsmål og perspektiver undervejs.

Organisering af legemiljøerne

Størstedelen af dagen i et dagtilbud foregår lige nu udenfor på legepladsen. Børnene har brug for tryghed og genkendelighed i den nye hverdag. Det er derfor vigtigt at organiseringen også afspejler nogle af børnenes foretrukne og relationer og fællesskaber, når der f.eks. laves legegrupper. Husk at bringe elementer fra indendørsaktiviteter med udenfor, så I tilbyder en så alsidig og vekselvirkende hverdag som muligt.

 • Skab plads til de mere rolige og fordybende aktiviteter – afgræns ved hjælp af tydelige markeringer hvor de forskellige aktiviteter foregår.
 • Inddrag og hør børnene i forhold til hvilket legetøj eller lege de gerne vil have med ud i udemiljøet?
 • Inddrag og hør børnene i forhold til hvem de gerne vil lege med, og hjælp dem ind i nye legerelationer ved at være tæt på deres lege og aktiviteter.

 

Fasthold jeres pædagogiske fokus med inspiration fra nogle af DCUMs værktøjer

 

Skab rum der virker - Værktøjet hjælper jer med at arbejde med rummets indretning og sprog. Det understøtter jeres pædagogiske intentioner og mål i arbejdet med organiseringen af det fysiske og æstetiske børnemiljø.

Download eller bestil værktøjet 'skab rum der virker'

 

Undersøgelseskassen – værktøjet er en helt konkret og let tilgængelig måde at få inddraget børnenes perspektiver aktivt i jeres arbejde med at skabe og fastholde trygge og udviklende børnemiljøer.

Download eller bestil værktøjet 'Undersøgelseskassen'

 

Skab læringsøjeblikke – Værktøjet hjælper jer med at arbejde intentionelt med hverdagens rutiner. Det består af både et dialogværktøj, skabelon til handleplan samt tilhørende plakat og film.

Download eller bestil værktøjet 'Skab læringsøjeblikke i hverdagens små rutiner'