Spring til indhold

Kommunikation og sprog

header image
Af DCUM
billede
BMbarn_peger-op.jpg

Sproget er menneskets forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Det sker ikke kun gennem det talte eller det skrevne sprog, men også gennem kropssprog, mimik og billedsprog. Børn udvikler deres sproglige kompetencer gennem samvær, oplevelse, leg, fortælling, planlagte og spontane aktiviteter i hverdagen. 

Barnets tilegnelse af sprog
Den sproglige udvikling er en proces, hvor barnet omformer og udvikler sin viden, sin forståelse og sine færdigheder. Derfor er det godt at sætte fokus på, hvordan det pædagogiske sprogarbejde udføres i hverdagen.

Der er mange hverdagsaktiviteter, som stimulerer børnenes sproglige kompetencer. Det kan være at danse, synge, tegne, male, gå ture, være i naturen, dramatisere, spille rollespil, fortælle, få fortalt historier, bruge computere og spille computerspil, og meget andet.

I 0-5 års alderen kan man ikke arbejde træningsorienteret eller med traditionel læseundervisning, det er barnet ikke modent til. I stedet bør man finde stunder i hverdagen, hvor man støtter barnets mere grundlæggende sproglige kompetencer. 

BMbarn_voksen2.jpg
DCUM

"Børn udvikler deres sproglige kompetencer gennem samvær, oplevelse, leg, fortælling, planlagte og spontane aktiviteter i hverdagen. "

 

Stimulering af sproget ud fra barnets interesser
Der er mange stunder i hverdagen, hvor der er anledning til samtale på barnets præmisser. Det kan være fælles oplevelser, barnets undren over ting og handlinger, italesættelse af følelser, oplevelser i naturen og andre mennesker

Stimulering af sproget via daglige gøremål
Gennem daglige gøremål, kopierer børnene de voksne. Her kan de voksne støtte barnet ved at sætte ord på handlinger og praktiske gøremål.

Kreativ stimulering af sproget
Man kan skabe et fællesskab med børnene omkring sange og dans, lege, rim og remser, eventyr, fortællinger, børnebøger, bøger om natur og kunst – det giver glæde og nærer barnets fantasi, og udvider barnets kompetencer både socialt, fysisk og sprogligt.
Derudover udvikler og omformer børn selv deres sproglige forståelse i leg med andre børn og andre selvigangsatte handlinger.

Kort skitsering af udviklingen 0-3 år
Det er 0-3 års alderen, at barnet udvikler lyst til kommunikere, til at skabe kontakt og gengælde kontakt med kropsprog og et begyndende talesprog. Tillid og kontakt med de nære voksne er grundlaget for, at barnet kan udvikle sit sprog.

Det lille barn lærer gennem imitation af det, der foregår i miljøet, og gennem dialog, som knytter ord og genstande/forestillinger sammen.

I samværet med andre børn trænes barnets evne til at aflæse andre og kommunikere. Det sker ofte via efterligning, kropssprog, mimik og humoristiske indfald.  

Kort skitsering af udviklingen 3-6 år
Barnet suger ny viden og nye ord til sig i denne alder, og kommunikationen bliver mere og mere verbal. Ofte snakker barnet meget, og prøver sprogets muligheder af.

Barnet udvikler sit sprog og ordforråd. De voksne kan påvirke barnets sprogudvikling ved samtale om interessante emner, gerne i forbindelse med oplevelser, ting eller billeder, samt ved sang, rim og remser, fortællinger, oplæsning, teater, film og computerspil.

Sproget indgår som et vigtigt element i legen, og jo bedre barnets sprogforståelse og tale er, jo bedre forudsætninger har barnet for at indgå i samvær og leg med andre børn.  

I denne aldersgruppe udvikles barnets sproglige bevidsthed, så det kan vælge forskellige måder at kommunikere på i forskellige situationer. Eksempelvis forstår barnet, hvordan samtalen skal foregå som dialog i en fællessamling, hvor det skal holde sig tilbage og lytte, mens det kan råbe og være fysisk på boldbanen.

Barnet evner i løbet af perioden at skelne mellem, hvornår det bruger hverdagssprog, babysprog, ”forbudt” sprog eller fantaserer vildt. Barnet kan nu fortælle sammenhængende, men blander ofte historier, sange og virkelighed til nye verdner. 

Vigtige sproglige kompetencer
Man kan vælge at fokusere på mange forskellige sproglige kompetencer, men fire grundlæggende kompetencer må man forholde sig til, at barnet skal lære:

  • at forstå sin omverden 
  • at skabe kontakt og kommunikere
  • at udvikle ordforråd og forståelse af sproget og sprogets regler
  • at barnet kan udtrykke sig nuanceret