Spring til indhold

Hvordan fører vi tilsyn ?

_MG_1401 copy2.jpg

DCUM's tilsyn med undervisningsmiljøet følger fastlagte fremgangsmåder. Der er tre stadier i et tilsyn, og der er tre forskellige former for tilsyn.

De tre stadier i et tilsyn

Før: 

Uddannelsesstederne kontaktes via et åbningsbrev, som beskriver hvilket tilsyn DCUM foretager på det konkrete uddannelsessted, hvilke dokumenter DCUM adspørger og et tidsestimat for gennemførelsen af tilsynet. DCUM ringer til ledelsen på dagen for åbnings- brevets udsendelse, for straks at imødekomme eventuelle spørgsmål.

Åbningsbrevet indeholder ligeledes en tilbagemeldingsfrist. Tilbagemeldingsfristen tager højde for, hvor lang tid uddannelsesstedet skal bruge på at indsamle og fremsende doku-menterne til DCUM og for, om uddannelsesstedet skal producere materiale i forbindelse med tilsynet.

Under:

Åbningsbrevet sendes til den person, bestyrelse eller myndighed, som har det overordnede ansvar for uddannelsesstedet. Uddannelsesstedet skal sende de adspurgte dokumenter til DCUM inden for tidsfristen. DCUM tager hurtigst muligt stilling til, om alle dokumenter er modtaget, og om indholdet i dokumenterne antages at være tilstrækkeligt til at kunne vurdere undervisningsmiljøet. DCUM og uddannelsesstedet kan i løbet af tilsynsperioden være i kontakt via mail eller telefon.

Efter:

Når DCUM har fortaget tilsyn med det konkrete uddannelsessted, udarbejdes en skriftlig analyse af uddannelsesstedets undervisningsmiljø. Analysen af uddannelsesstedets undervisningsmiljø beskriver de forhold, som bidrager til at sikre, udvikle og skabe et godt undervisningsmiljø, samt eventuelle anbefalinger vedrørende forhold, som uddannelsesstedet bør forbedre.

Finder DCUM, at der er grove eller gentagne overtrædelser af loven, kan centret henstille til Undervisningsministeriet, at der tages initiativ til eventuelle lovændringer eller udsendes hyrdebreve til uddannelsesstederne om forståelsen af loven.

 

De tre former for tilsyn

Standardtilsyn:

Standardtilsynet udgør ca. 60% af det samlede antal tilsyn, som DCUM foretager på et år. Formålet med et standardtilsyn er at tage en stikprøve af undervisningsmiljøet på danske uddannelsessteder. Uddannelsesstederne udvælges tilfældigt i forhold til antal uddannelsessteder inden for hver uddannelsestype. I et standardtilsyn påser DCUM uddannelsesstedets forankring af bestemmelserne i kapitel 1, 3 og 4 samt kapitel 1a for grundskoler og ungdomsuddannelser. Dette kunne f.eks. være at undersøge kvaliteten i uddannelsesstedernes undervisningsmiljøvurdering.

Spontant tilsyn:

Spontane tilsyn udgør ca. 30% af det samlede antal tilsyn. Formålet med spontane tilsyn er at føre tilsyn med uddannelsessteder, hvor DCUM har en formodning om, at der er udfordringer med undervisningsmiljøet. Det betyder at de skoler som udvælges til spontane tilsyn, udvælges på baggrund af en risikobaseret antagelse. DCUM bygger hovedsageligt en sådan antagelse på indkomne klager og henvendelser fra elever, studerende og forældre, men antagelsen kan også bygge på mediesager, trivselsmålinger og resultater fra undervisningsmiljøvurderingen. Enhver formodning om et uhensigtmæssigt undervisningsmiljø vil altid blive belyst ud fra en faglig vurdering. Når DCUM foretager et spontant tilsyn, påser DCUM uddannelsesstedets forankring af bestemmelserne i kapitel 1, 3 og 4 samt kapitel 1a for grundskoler og ungdomsuddannelser. Desuden lægges der ved spontane tilsyn særlig vægt på de konkrete forhold ved undervisningsmiljøet, som formodes at være udfordret.

Opfølgningstilsyn:

Opfølgende tilsyn udgør ca. 10% af det samlede antal tilsyn. Disse tilsyn har til formål at følge op på bestemte forhold, der har betydning for undervisningsmiljøet, men som (endnu) ikke er i orden på det pågældende uddannelsessted. For eksempel kan det være forhold, som uddannelsesstedet er i gang med at forbedre, men ved tilsynstidspunktet for det første tilsyn endnu ikke har forankret. Det kan også være, at DCUM i forbindelse med lukningen af tilsynssagen beslutter at føre tilsyn igen f.eks. om 1 år, for at følge uddannelsesstedets udviklingsarbejde med at sikre, udvikle og skabe et godt undervisningsmiljø eller i forhold til konkrete mangler ved tilsynet.