Legepladser

Nuværende størrelse: 100%

Print Send til en ven Del på Facebook

Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det står i Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) (LBK nr 668 af 17/06/2011) § 7 Loven stiller dermed indirekte krav til sikkerheden på dagtilbuddets legearealer.

ParagraftegnLove og regler

Til bebyggelse skal der udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed, jf. Bygningsreglementet 2010 (BR10) kap 2.6.1, stk. 1.

Om udformningen af legepladsen siger BR10 i kap. 4.4 at: ”Legepladsredskaber og lignende på legepladser, der er offentligt tilgængelige, skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader.”

I bestemmelsens vejledning henvises der til:

  • DS/EN 1176, del 1-7 om Legepladsudstyr
  • DS/EN 1177 om Stødabsorberende legepladsunderlag – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
  • DS/EN 12572 om Kunstige klatrevægge – sikringspunkter, stabilitetskrav og prøvningsmetoder.

Disse standardarder angiver specifikationer, som bør opfyldes, for i videst muligt omfang at beskytte mod den risiko, der kan være forbundet med, at børn benytter legeredskaber på legepladser. Andre tekniske specifikationer kan følges hvis de angiver tilsvarende forhold.
Dagplejebørn passes som regel i private hjem og hvilket betyder, at den bolig, hvori der er dagpleje, ikke skal leve op til reglerne om daginstitutioner, men alene reglerne om enfamilieshuse, eller den anden type beboelse dagplejen finder sted i. Dagtilbudsloven sætter nogle sikkerheds- og sundhedsmæssige rammer for, hvornår man må drive dagpleje i et privat hjem. Inden for de rammer dagtilbudsloven sætter, kan hver kommune fastsætte sine egne regler og krav til dagplejere. Det er efter disse regler, en dagplejer skal godkendes, inden vedkommende får børn i dagpleje.

Anvendelse af træ på legepladsen
Miljøstyrelsen anbefaler i Er der god kemi i dine børns hverdag fra 2010 i afsnittet Legepladsen (side 30-36), at man ikke bruger trykimprægneret træ, da imprægneringen udvaskes i sandet og blandt andet kan give hudirritation. Miljøstyrelsen foreslår derfor alternativer til trykimprægneret træ i forbindelse med legeredskaber på legepladsen.

Med hensyn til anvendelse af træ på legepladsen siger Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot (BEK nr 665 af 04/07/1996) at træ der er behandlet med creosot og lign. kemiske stoffer og produkter, ikke må anvendes på legepladser og andre udendørsfaciliteter til rekreative formål eller i andre situationer, hvor der er fare for, at det kan komme i berøring med huden, jf. § 3 Stk. 4, pkt. 3. Det betyder, at fx gamle jernbanesveller og telefonpæle ikke må bruges i forbindelse med legepladser.

Se også