Spring til indhold

Trivselsdag

header image
Af Ole Juhl
billede
SMPige_trommer.jpg

En Trivselsdag synliggør jeres trivselsarbejde og gør både elever, personale og forældre opmærksomme på, at trivsel, fællesskab og et godt psykisk undervisningsmiljø er vigtigt at arbejde for – og vigtigt at fejre. En trivselsdag giver fælles oplevelser og samhørighed på skolen.

Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle. Vi ved, at gode relationer mellem skolens elever, lærere, forældre og skoleledelse er en vigtig forudsætning for det. Brug skolernes trivselsdag til at sætte fokus på gode relationer og derved styrke læringsmiljøet på skolen.

Udgangspunktet for dagen er at sætte fokus på hvordan vi fremmer de gode samarbejdsrelationer mellem alle parter i skolen og de gode relationers betydning for trivsel og tryghed i skolens hverdag. 

Som i så mange andre forhold mellem mennesker skal vi hele tiden arbejde for og være opmærksomme på at udvikle de positive og anerkendende relationer. Dels for at fremme trivsel og læring, og dels for at have et godt fælles udgangspunkt til at tackle de situationer, hvor relationerne og samarbejdet måske alligevel går galt.

Positive og anerkendende relationer er en vigtig del af hverdagen for alle mennesker, og vi voksne har alle et ansvar for at være bevidste om det i skolen. Det gælder lige fra:

 • skolebestyrelsens rammer for skolens arbejde
 • skolelederens ansvar for skolens elever og medarbejdere
 • lærernes indbyrdes relationer
 • lærernes og elevernes relationer i klasserne
 • elevernes relationer til hinanden
 • forældrenes generelle opbakning til kammeraterne, skolen og lærerne

Sæt skolens relationskultur i fokus og inddrag alle skolens parter til at reflektere over hvilken rolle de selv har og hvordan de kan bidrage positivt til de gode relationer. Hvilke forventninger har de til fællesskabet? Hvordan kan de hver især positivt løse de problemer og konflikter, der altid vil dukke op, når mennesker er sammen?

Det er de voksne omkring eleverne, der har ansvaret og sætter rammerne, mens eleverne har et ansvar i deres relationer med hinanden og med lærerne.

Kan du på din skoles hjemmeside læse mere om fx:

 • Skolens værdiregelsæt og ordensregler
 • Skolens antimobbestrategi
 • Skolens sanktionspolitik
 • Elevernes undervisningsmiljøvurdering og handlingsplanen for forbedringer
 • Termometerundersøgelse blandt eleverne om trivsel
 • Forældre som trivselsambassadører på skolen

Hvem du henvender dig til, hvis du føler der er problemer i forhold til dit barn.

Sammen om en bedre skole
I store træk kan dagen planlægges, så lærere og elever arbejder med relationer i løbet af skoledagen, og forældrene inviteres til at se/høre om dagens arbejde og være med til at drøfte deres rolle, eventuelt i arbejdsgrupper. Det kan overvejes, om der er mulighed for fælles spisning som afslutning på dagen.
Forskellige aktører har andel i planlægningen og gennemførelse af dagen. Nedenfor følger forslag til, hvad henholdsvis forældre, skoleledelse, lærere og elever kan bidrage med for at gøre dagen succesfuld.

Forældrene og skolebestyrelsen
Trivselsdagen kræver tid til planlægning for alle parter, og derfor er det en god ide, at skolebestyrelsen, hvor alle parter er repræsenteret, allerede nu tager punktet på dagsordenen og beslutter, om de ønsker, at skolen bruger Trivselsdagen til at sætte fokus på relationer i skolen.

I skolebestyrelsen kan parterne i fællesskab diskutere, hvilke tiltag de mener, at det er en god idé, at skolen arbejder med, og hvad de selv kan bidrage med til planlægningen, udarbejdelsen og gennemførelsen.

Skolebestyrelsen kan nedsætte en arbejdsgruppe til planlægning af dagen og opfordre repræsentanter fra klassernes forældreråd, skolens ledelse, medarbejdergruppen (fx AKT-læreren) og eleverne til at deltage i arbejdsgruppen.

Det er også oplagt, at skolebestyrelsen overvejer, hvordan forældrene kan inddrages. Her kan trivselsambassadører og kontaktforældre på skolen have en naturlig og vigtig rolle, både som deltagere i arbejdsgruppen og i forbindelse med kontakten til skolens samlede forældregruppe.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at forældre og ansatte på skolen i god tid ved, hvad dagen går ud på og hvilke forventninger, der stilles, så alle kan have tid til at koordinere deres planer.

Skolens ledelse
Vi vil opfordre til, at skolens ledelse bakker op om dagen. Når beslutningen er truffet, er det først og fremmest skoleledelsens opgave at understøtte den gode ide om, at skolen vil bruge Trivselsdagen til at sætte fokus på trivsel og relationer.

Skoleledelsen har overblikket over, hvordan elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse kan arbejde videre med projektet.

Skoleledelsen finder de nødvendige ressourcer til afholdelse af Trivselsdagen og gør sig overvejelser om hvilke medarbejdere, der kan opkvalificere dagen med viden og indsigt på området – fx AKT-lærer, SSP-kontaktlærer, elevsrådskontaktlærer m.fl.

Hvis der nedsættes et eller flere udvalg, er det ledelsens opgave at koordinere udvalgenes oplæg, samle dem og sikre gennemførelsen. Undervejs skal der følges op på aftaler mv.

Skoleledelsen sikrer, at dagen får et indhold, så den understøtter de øvrige aktiviteter, der i dagligdagen finder sted på skolen. Man kan på Trivselsdagen arbejde med skolens værdiregelsæt og antimobbestrategi på en anderledes måde (teater, musik, billedkunst mv.)

Medarbejderne
Der er vigtigt, at det pædagogiske og praktiske personale giver opbakning til at gennemføre dagen og drøfter, hvordan arbejdet med relationer kan få fokus i undervisningen, og i det daglige samarbejde i undervisningen, med kolleger og med forældrene.

Eleverne
Gennem elevrådet har I også en fantastisk mulighed for at gøre en forskel på jeres skole ved at være med til at arrangere trivselsdagen. Her er et par forslag til, hvad I kan gøre:

 • Alle klasser på skolen kan snakke om, hvordan en god lærer er. Klasserne kan evt. lave en planche med ord og tegninger på, som elevrådet kan hænge op på skolens bibliotek, i kantinen eller andre steder på skolen, hvor alle ser plancherne.
   
 • I kan igangsætte en kampagne på trivselsdagen, hvor elevrådet og resten af skolens elever sammen sætter fokus på, hvordan man er en god klassekammerat. Dette kan I gøre ved at hænge plakater op rundt omkring på skolen, lave lege i klasserne eller få lærerne med på, at I snakker om det i klassens time på skolen.
   
 • I kan sætte et punkt på elevrådets dagsorden om, hvordan I vil gøre skolen mere rar at være på. Her kan I fx snakke om, hvordan man skal være overfor hinanden, og hvordan skolen skal indrettes, så den bliver rar at være på. I har sikkert selv mange andre gode idéer til emner, der kan diskuteres. Til sidst kan I snakke om, hvad elevrådet kan gøre for at skabe de her forandringer.

Kilder:
Skole og Forældre, Danske Skole Elever, Danmarks Lærerforening, Skolelederne og DCUM

Bestil DCUMs metodehåndbog "30 nye veje til bedre trivsel" og få inspiration til trivselsarbejdet på jeres skole

Læs mere

Læs om Trivselserklæringen og Det Nationale Samarbejde for Trivsel i Grundskolen

læs mere

Deltag i Dansk Trivselsforum 2017

Vi følger op på succesen fra 2016 og er gået i gang med planlægningen af Dansk Trivselsforum 2017. Det finder sted 7.september i Odense - sæt kryds i kalenderen allerede nu. Mere info senere.

 

 

Læs mere
SMStorpige_lillepige.jpg